Hasiči

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice ŘevniceVážení čtenáři,

po delší odmlce Vám opět nabízím nahlédnutí do práce požární stanice Hasičského záchranného sboru v Řevnicích. V loňském roce vyjížděli řevničtí profesionální hasiči celkem ke čtyř stům dvaceti třem událostem různého typu. Velmi často se jednalo o technickou pomoc, ať už odstranění překážek z komunikací a jiných prostorů, vyproštění osob, zvířat a likvidace dopravních nehod, odstraňování ropných a podobných látek ze silnic a ploch k nim přilehlých, vodních toků apod. Nezřídka jsme také poskytovali své služby ZZS při otvírání bytů i transportech pacientů a raněných ze špatně přístupných míst, či z členitých prostor rodinných domů nebo s nadměrně vážícími osobami. Zachraňovali jsme osoby, zvířátka, přírodu a majetky, hledali i blikající světla v lese.

V roce 2014 nás netrápily tolik rozmary počasí, nebyly povodně ani velké vichřice či sucha, a tak se neobjevovaly časté výjezdy v krátkých obdobích těchto pohrom. Nejvíce požárů bylo zaznamenáno s příchodem chladného počasí, kdy se ukáže, jak si kdo hledí kvality a čistoty svého topného systému od topidla až po vršek komína vně i zvenčí.

Rok 2015 nás záhy uvítal silnými větry a rychlým střídáním počasí, které přineslo řadu padlých nebo nakloněných stromů a uvolněných částí střech.

Zobrazit celý článek

Znak města ŘevnicRM se sešla od posledního zasedání zastupitelstva města v únoru, na kterém byli přítomní seznámeni s činností Rady města Řevnice, desetkrát.

Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy na věcná břemena. RM se zabývala žádostmi o odkup a prodeje pozemků a výstupy předkládala zastupitelstvu města ke schválení. RM projednala účetní závěrku města sestavenou ke dni 31. 12. 2013, závěrečný účet za rok 2013 s výhradou a společně se zprávou o výsledku přezkoumání a hospodaření z odboru finanční kontroly KÚ Středočeského kraje ji předložila ke schválení ZM.  RM schválila nákup energií – plynu a elektřiny – pro rok 2015 společně s městem Černošice prostřednictvím firmy Prospeksa, a.s. na Českomoravské komoditní burze Kladno. RM schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajištění zákona o obecní policii s městem Černošice a předkládá ji ZM ke schválení. RM schválila výběrové řízení na zhotovení 3000 ks map města Řevnice, které budou zhotoveny do letních prázdnin.

RM schválila finanční příspěvek ve výši 3.500 Kč Sboru dobrovolných hasičů na realizaci akce Majáles, finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro pana MUDr. Königa na vydání publikace „Řevnice na starých pohlednicích“, neboť původní částka ve výši 50.000,- Kč se jeví jako nedostatečná, finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč městu Dobřichovice na realizaci a zabezpečení akce „Královský průvod“, žádost Ski klubu Řevnice o pořádání závodu Nordic Walking Tour – bez příspěvku. RM schválila spolupráci se společností Kinematograf bratří Čadíků při charitativní akci Filmové léto 2014 a finanční příspěvek ve výši 24.000,- Kč (včetně DPH) na 4 dny promítání v termínu 13. – 16. 8. 2014. RM schválila přijetí peněžního daru ve výši 28.000,- Kč od o.s. Dětské hřiště na nákup nového herního prvku.

RM schválila přerozdělení hospodářského výsledku pro MŠ, ZUŠ a ZŠ. Na základě opatření doporučených kontrolou z Inspektorátu práce ředitelka ZŠ zajistila vydávání obědů pro cizí strávníky tak, aby byl v souladu s pracovně právními předpisy. RM schválila zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí ZŠ – I. stupeň a vzala na vědomí informaci o akceptaci projektu: Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p. 600 v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR a schválila zadání na zpracování projektové dokumentace.

RM souhlasila s uzavřením Dodatku k úplnému znění Zřizovací listiny ZŠ Řevnice, kterým se organizaci uděluje souhlas k výkonu doplňkové výdělečné činnosti a tento dodatek předkládá ZM ke schválení. Byla dokončena rekonstrukce zastřešení jeviště Lesního divadla a v současné době se uzavírají nájemní smlouvy na akce.

Ředitel spol. EKOS Řevnice pan Bc. Kubásek informoval RM o výsledcích hospodaření společnosti za měsíce 1-4/2014 a RM schválila závěrku a výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. společně s plánem činnosti společnosti na rok 2014.

Probíhaly práce na zpracování Strategického plánu, který bude předmětem jednání a schválení v ZM. RM doporučila zastupitelstvu města ke schválení počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2014-2018, a sice opět v počtu 15 členů. Po projednání a doporučení PhDr. Buchteleho ze Státního archivu vydala tajemnice nový spisový řád MÚ Řevnice, aby byl v souladu s platnou legislativou. RM souhlasila s pořádáním koncertu dechové hudby plzeňské konzervatoře v rámci oslav výročí krále Jiřího z Poděbrad dne 22. 6. 2014. RM se zabývala odpověďmi na předložené petice, stížnosti a žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Zobrazit celý článek

Hasiči - požár

Hasiči – požár

Zásahy PS Řevnice od 15. 2. do 11. 4. 2014

Od poloviny února vyjížděli profesionální hasiči z řevnické požární stanice celkem jedenapadesátkrát.  Z toho 22 požárů, 3x planý poplach, 11 dopravních nehod, ostatních zásahů bylo celkem 20, a to 8x likvidace úniku pohonných hmot a jiných nebezpečných látek, 3x pomoc ZZS, 5x padlé stromy a lampy veřejného osvětlení, nakonec ještě 4x na jinou technickou pomoc.  Zobrazit celý článek

Zobrazit celý článek

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 7. dubna 2014 mimo jiné
vzalo na vědomí:
• zprávu o činnosti Rady města
• zprávu o činnosti Finančního výboru
• zprávu o činnosti Kontrolního výboru
• informace jednatele spol. EKOS Řevnice o plánu hospodaření této společnosti pro rok 2014

schválilo
• prodloužení Strategického plánu schváleného Zastupitelstvem města Řevnice dne 17. 3. 2008 do 31. 12. 2014
• záměr uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a městem Černošice – zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na dobu určitou, jednoho roku
• Rozpočtové opatření č. 1/2014 s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 43 070,4 tis. Kč a na straně výdajů je též rozpočet ve výši 57 788,2 tis. Kč. Schodek – financování ve výši 14 717,8 tis. Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 1/2014 je nedílnou přílohou zápisu
• poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Řevnice ve výši 130.030,- Kč organizaci TJ Sokol Řevnice a poskytnutí příspěvku ve výši 62.720,- Kč občanskému sdružení SPORTCLUB Řevnice
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.174 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16. 4. 2012 ve výši 820 000,- Kč na:
– rekonstrukci elektroinstalace a IT rozvodů v celém objektu stanice
– rekonstrukci topného systému
– opravu podlahy výjezdové šatny a její rozšíření • uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 29 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16. 4. 2012 ve výši 200 000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení ve 2. patře budovy č.p. 29
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 27 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16. 4. 2012 ve výši 240 000,- Kč na výměnu oken na severní straně a posouzení odstranění vlhkosti ze západní stěny.
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.928 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16. 4. 2012 ve výši 350 000,- Kč na opravu obkladu střešního podbití č.p. 928 a opravu ploché střechy
• koupi pozemku parc.č. 423/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 76 m2
• koupi pozemku parc.č. 149/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2
• koupi pozemku parc.č. 2947/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 218 m2 v obci a k.ú. Řevnice
• prodej id. ½ pozemku parc.č. 213 o výměře 5,5 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci a k.ú. Řevnice za kupní cenu 5.500,- Kč společnosti 2 Q spol. s r.o.,
• záměr podání žádosti o dotaci z fondu SFŽP – program DE MINIMIS na nákup vozu typu AVIA na zajištění svozu biodpadu z domácností města Řevnic
• záměr podání žádosti o dotaci na ROP SČ s názvem: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích

neschválilo
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 830 o velikosti 33 m2 z celkové výměry 1604 m2 (ul. Mařákova) specifikované v přiloženém nákresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za účelem stavby nové transformační stanice a to za kupní cenu 1.500,- Kč/m2“

souhlasilo
• se zařazením správního území města Řevnice do územní působnosti SCLLD (CLLD) MAS Karlštejnsko, z.s. pro plánovací období EU v letech 2014-2020 s tím, že schválením zařazení do územní působnosti SCLLD (CLLD) obci nevznikají finanční závazky vůči MAS“
• s vypořádáním užívání školnického bytu – bývalého bytu (34,6 m2), sklepu (3,8 m2) a přístupu ke sklepu (5,2 m2) v budově č. p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích o výměře 43,6 m2 – v minulých letech dle e-mailové nabídky PENCO spol. s r.o., tj. doplatek 50.000,- Kč ve prospěch města a uložilo Radě města jednat s nájemcem o podmínkách nové nájemní smlouvy na dotčenou část budovy.

thr

Na sobotu 26. dubna připravují hasiči sběr starého železa. Prosíme spoluobčany, kteří se potřebují kovového odpadu zbavit, aby jej raději nechali za plotem a dali hasičům vědět telefonicky nebo e-mailem. Máme zkušenosti, že se při této příležitosti pohybují po městě různé „ sběratelské skupiny“ a než hasiči objedou Řevnice, tak již na ulicích jen paběrkují.  Děkujeme za pochopení.

Za dobrovolné hasiče

B. Leinweber

Letošní majáles, který řevničtí dobrovolní hasiči připravují na 1. května,  se moc neodchýlí od tradičního pojetí. Bude vystavena současná hasičská a záchranářská technika. K vidění bude i stará hasičská technika, která je dobře ošetřovaná a uchovávaná. Dojde i na ukázky z výcviku Mladých „pidi“ hasičů.

Na svých strojích přijedou členové Klubu  mopedistů ze Svinař. Trans Hospital představí některou ze svých sanitek pro transport pacientů. Pro děti budou přichystány různé atrakce a budou si též moci vyzkoušet svoji zručnost v některých hasičských disciplinách a dovednostech.

Od devíti hodin se budou moci naši občané sejít na nám Krále Jiřího z Poděbrad, popovídat si s přáteli, kamarády  a známými, se kterými se po celý rok neviděli.   Budou si moci prohlédnout záchranářskou techniku, dát si opečeného vuřta,  zapít pivečkem a  to vše za  doprovodu  známé kapely SDRUŽVOLTON.

Řevničtí dobrovolní hasiči srdečně zvou všechny spoluobčany občany a příznivc 1. května k návštěvě majálesu.   Přijďte se pobavit!

Zobrazit celý článek

Řevničtí dobrovolní hasiči zvou na bál, který pořádají 15. 3. 2014 od 20. 00 hod. v Lidovém domě.
K tanci a poslechu bude hrát osvědčený MUSIC MP6 BAND Benešov.
V neděli 16. 3. 2014 bude tamtéž od 14. 00 hod.  Dětský karneval, a bude v režii DJ Karla Moravce. Vyhodnocené masky
dostanou sladkou  odměnu.

Zásahy PS Řevnice od 1. 2. do 14. 2. 2014

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice Řevnice

Do poloviny února vyjížděli profesionální hasiči z řevnické požární stanice celkem jedenáctkrát.  Z toho 5 požárů, z nichž se dvakrát ukázalo, že se jedná o nenahlášené pálení, tedy planý poplach, 2 dopravní nehody, ostatní zásahy byly na 1x čerpání vody, 2x likvidace olejové skvrny na silnici a 1x jsme vyjížděli na tísňový signál do domu pro seniory v Černošicích.

Několik zásahů jsem vybral pro čtenáře Ruchu. Zobrazit celý článek

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice ŘevniceV měsíci lednu vyjížděli profesionální hasiči z řevnické požární stanice celkem k dvaatřiceti událostem.  Z toho 14 požárů, 8 dopravních nehod, zbývajících 10 zásahů bylo na ostatní technickou pomoc, odstranění překážek z komunikací, pomoc ZS, vyproštění vozidel apod. Zobrazit celý článek

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice ŘevniceSkončil rok 2013 a nastal čas pro krátké ohlédnutí do statistiky minulého roku. PS Řevnice bylo předáno v loňském roce celkem 418 událostí, z nichž některé byly opakované po několik dnů a jsou zde uvedeny jako jedna, např. monitoring řeky Berounky v době povodní, který se opakoval cca po čtrnáct dnů, někdy i vícekrát denně a je v konečném výčtu uveden pouze jako jeden výjezd. Stejně tak se spojily i některé akce při odstraňování vyvrácených nebo polámaných stromů a větví při srpnové vichřici.

Největší počet událostí byl uveden jako technická pomoc, celkem 164krát. Sem patří likvidace padlých, životy, zdraví či majetek ohrožujících stromů, čerpání vody, spolupráce se složkami IZS, otevírání uzavřených prostor, měření koncentrací par a plynů, odstraňování překážek z různých prostorů a míst. Dopravní nehody s počtem 97 zaujímají druhé místo. Na třetím místě jsou požáry, na které vyjeli hasiči šestašedesátkrát. Z toho byl požár nízké budovy 26x, výškové budovy 2x, průmyslové nebo zemědělské objekty a sklady 6x, shromaždiště osob 1x, lesní porost, tráva 9x, požár trafostanice 2x, dopravní prostředky 6x a nakonec požár kontejneru nebo popelnice 14x. 39 zásahů bylo provedeno na záchranu osob a zvířat z vody, výšky, hloubky, uzavřených prostor, zasypaných nebo zavalených. Únik nebezpečných látek, nejčastěji ropných produktů, bylo zasahováno ve 27 případech. Ostatní mimořádné události jsou zastoupeny 1x. Plané poplachy se sumou 24 tento výčet událostí uzavírají. V loňském roce dominovaly počtem nahlášených událostí červnové povodně a srpnová vichřice.

V listopadu 2013 odešel do důchodu velitel PS Řevnice ppor. Bc. Petr Jeřábek. V jeho funkci ho prozatímně nahradil ppor. Bc. Miroslav Český, který již několik let vede stanici HZS v Jílovém u Prahy. Z dotací z Evropské unie do Řevnic přibyla jedna cisterna Tatra Terrno, o niž jsem již čtenáře informoval v dvanáctém čísle loňského Ruchu.

Na závěr ještě přidám nejčerstvější informace o posledních lednových zásazích. Od Nového roku jednotka zasahovala šestnáctkrát. Čtyři dopravní nehody, osm požárů a čtyři technické pomoci, např. otevření bytu, vyproštění osoby z hloubky, pomoc ZS…

nstržm. Jan Hruška

HZS ŘEVNICE

9.2. dětský karneval Proměny
8.3. zábava Dělnická beseda Havlíček
15.3. zábava hasiči
16.3. dětský karneval hasiči
22.3. Poslední leč myslivci
12.4. ples Klíček


4-5.1. tenisový turnaj
11.1. pohár v házené
18-19.1. tenisový turnaj
25-26.1. pohár v házené
16.2 tenisový turnaj
8.3. pohár v házené
15.3. pohár v házené

Dobrý den vážení čtenáři, současné informace z PS HZS Řevnice budou z jiného soudku než obvykle, a to proto, že se řevnické stanici podařilo získat jeden ze šesti vozidel z rozvojových operačních programů EU, které byly přiděleny HZS Středočeského kraje. Do celé ČR jich bylo dodáno celkem 34 kusů.

Jedná se o Cisternu, která je postavena na speciálním hasičském podvozku Tatra T815 –231R55 18 325 4×4.2 s prodlouženou kabinou pro posádku 1+5 a nástavbou od polského výrobce nástaveb zn. Wawrzaszek.

Automobil je poháněn osmiválcovým, vzduchem chlazeným přeplňovaným motorem Tatra o výkonu 325 kW, splňující imisní normu Euro 5. Pohon kol zprostředkovává čtrnáctistupňová převodovka Tatra. Na rozdíl od klasických nákladních vozidel nemá tento hasičský speciál omezovač rychlosti, bez něhož je schopen dosáhnout rychlosti kolem 130 km/h. Šířka vozu bez zrcátek je 2550mm, délka 7600mm a co je pro řevnické hasiče i občany našeho hasebního obvodu důležité – výška 2890 mm, která umožňuje průjezd pod tratí a hasiči nemusí ztrácet drahocenný čas čekáním za závorami.

Nástavba je vybavena nádrží na vodu 4000 l a v ní integrovanou nádrž pěnu 240 l. Čerpadlo o výkonu 2000l/min. při tlaku 10 bar při sací výšce 3m a 200l/min při 40 barech. Samozřejmostí je hydraulické vyprošťovací zařízení, agregát na výrobu elektřiny, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, řetězová pila, rozbrušovací pila, přetlakový ventilátor, osvětlovací stožár a další věcičky, které může hasič u zásahu potřebovat.

Bližší seznámení s jízdními vlastnostmi tohoto vozidla jsme si mohli vyzkoušet na polygonu Tatry ve výrobním závodě v Kopřivnici. Vyzkoušeli jsme si jízdu do i z kopce v úhlu 45°, na zkrutné dráze, po rychlostní dráze atp. Dále jsme prošli školením v technice stroje, motor, převodovka a další podvozkové skupiny, např. diferenciály a brzdy. Také jsme byli informováni o vybavení vozidla elektronikou a systémem katalyzátoru spalin. Po školení, když byla auta předána na servisní údržbu, se všichni účastníci školení vybrali do muzea Tatry. O tom však někdy příště…

Honza Hruška

PS HZS Řevnice

Bouřky, provázené hustým deštěm a silným větrem, byly příčinou pádů mnoha stromů. Hasiči z Řevnické stanice vyjížděli v srpnu k likvidaci padlých stromů dvaatřicetkrát. Padlých stromů bylo likvidováno něco kolem padesáti. Ve většině případů se jednalo o stromy přes silnici, stromy padlé na rodinné domy a rekreační objekty a pod. K jejich likvidaci jednotky používaly motorové pily, ale také těžkou techniku, například automobilový jeřáb, jeho deseti tunový naviják, automobilový žebřík, lezeckou techniku a jiné. Některé stromy musely likvidovat speciální firmy, se speciálním vybavením, protože se k nim hasiči s technikou nedostali nebo ji nemohli použít. Hasiči také zasahovali s jednotkami dobrovolných sborů obcí, které likvidovaly další desítky padlých a větrem polámaných stromů. Vcelku měli hasiči z HZS Řevnice od 1. do 13. srpna 47 výjezdů.

JH

Oznamujeme, že dne 18.5.2013 organizuje SDH Řevnice sběr železa. Dále bude 18.5. možno od 9:00 do 11:00 na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad odevzdat nebezpečný odpad. Sběr bude rozšířen o vysloužilé elektrospotřebiče jako televizory, ledničky, počítače atp.

Další sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 9.11.2013

SDH Řevnice v Kayně - 2012Hasiči před koncem loňského roku hodnotili činnost sboru za rok 2012. Náš sbor má 113  členů, z toho je 55 mužů, 35 žen a 23 Mladých hasičů. V zásahové jednotce je 18 členů. Všichni mají zdravotní prohlídky a procházejí povinným školením. V roce 2012 naše jednotky vyjížděla celkem osmkrát. Z toho čtyřikrát do Řevnic. V systému IZS je náš sbor zařazen jako záloha řevnické stanice HZS Středočeského kraje. Sebrali jsme 14,3 tuny železa a barevných kovů.

Údržba techniky, výzbroje a výstroje, školení a veškerá ostatní činnost je prováděna pravidelně každé pondělí. Hlavně kolem požární techniky a vozidel je stále mnoho práce. Loni koncem  června jsme si společně s hasiči z Kayny připomněli 125 let činnosti jejich sboru a 45. výročí družby a přátelství mezi našimi sbory. Návštěva v NSR byla velmi zdařilá a oslavy měly velmi dobrou úroveň.  Navštívili jsme naše kolegy ve Všeradicích a Kytíně při příležitosti oslav výročí založení sborů. Ve Všeradicích vzbudil pozornost náš hasičský trabant a samozřejmě koňská stříkačka. Byli jsme v podzemí bývalého rudného dolu v Mníšku. Podařilo se ustavit soutěžní družstvo mužů i žen.  Družstva se zúčastnila obvodního kola v požárním sportu a dalších soutěží pořádaných okolními sbory. Po celý rok pod vedením Martina Ryšavého a dalších spolupracovníků z řad členů a rodičů pracovala družstva Mladých hasičů. O prázdninách mladí hasiči byli na letním výcvikovém táboře pod stany v objektu hasičské zbrojnice v Karlštejně. V požárních soutěžích jak v Karlštejně, tak v Kytíně, si vedli znamenitě. V kulturní a společenské oblasti patří náš sbor dlouhodobě k aktivním organizacím a spolkům v Řevnicích. Tradiční akce jako Novoroční pochod, hasičský bál, Majáles a další patří mezi dobře navštěvované kulturní události v našem městě.  Pořádáme dětský den, vánoční posezení, mikulášskou nadílku pro děti členů a Mladé hasiče. Návštěvy sousedních hasičských sborů, spřátelených řevnických organizací a spolků při jejich výročích, valných hromadách a jiných slavnostních příležitostech, jsou samozřejmostí. Pravidelně se účastníme vzpomínkových akcí u pomníku padlých. V červnu jsme přivítali na řevnickém náměstí společně s ostatními spoluobčany a spolky  císaře Karla IV s jeho družinou, když se zde zastavil cestou na Karlštejn. To je stručný výčet činností dobrovolných hasičů za minulý rok.

Co připravujeme pro nejbližší období?

V první řadě pod záštitou města Řevnice pořádáme na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1. května tradiční hasičský majáles. Začínáme v 9,00 hodin. Při této příležitosti bude vystavena různá záchranářská technika. S ukázkou vystoupí Mladí hasiči. Na svých strojích přijedou členové Klubu mopedistů a některou techniku představí i TRANS HOSPITAL. Pro děti budou připraveny různé atrakce a sladkosti. Za doprovodu SDRUŽENÍ VOLNÝCH TÓNŮ bude i tradiční občerstvení s opečenými vuřty a Staropramenem. K návštěvě majálesu zvou spoluobčany řevničtí hasiči.

Na sobotu 18. května připravujeme sběr kovového odpadu a týden na to,  24. května, uspořádáme pro mladé hasiče ze sousedních sborů branný závod s názvem Memoriál Václava Brabce.

Bohumil Leinweber, starosta SDH

Dne 12. 2. 2013 kolem poledního se v čekárně u MVDr. Hradského v Řevnicích objevila parta hasičů skupiny A. Přivezli pejska, kterého vytáhli z řeky. Pejsek byl velmi hodně podchlazený. Nebýt lidí, kteří zavolali na pomoc hasiče, pejsek by nepřežil. Hasiči odvedli neuvěřitelně dobrou práci a co je hlavní, dělali to s obrovskou láskou v srdíčku. Pejska nám předali a při odchodu se s ním loučili slovy: „Drž se a bojuj, kámo!“ Bylo neuvěřitelné vidět cca 5 silných chlapů, jak si dělají starost o toho drobka.

Pejsek byl tetovaný, proto se majitel, ač pracně, našel. Poměrně rychle se zotavil a hasiči ho mohli převézt k majiteli. A konalo se další krásné štěstí. Kolik hasičů ho přivezlo, tolik jich pro něj přijelo. A vítání bylo velké. Hasiči se ještě zastavili v ordinaci oznámit, že ho předali.

V dnešní době je neuvěřitelné vidět, jak se lidé dokážou bát o zvíře. Někdo je schopen zvíře trápit a týrat, kdežto jiný pro něj obětuje pomalu i svůj život. Neustále se ukazují zubožená zvířata a potom, když vidíte partu těch silných chlapů, jak bojují o život pejska, je to balzám na srdíčko!

Řevnickým hasičům, zejména skupině A, posílám neuvěřitelné díky a obdiv!

Ještě bych chtěla dodat – pokud máte pejska, nechte si ho očipovat. Nevíte, co se může stát. I Vašemu pejskovi se může stát totéž, co tomuto. Pro zvíře musí být bolestné, když je zraněné a léčí se třeba v útulku mezi cizími lidmi, jelikož majitele nejde najít. Jde o pár stovek, ale pokud se čip řádně zaregistruje, rozhodně plní svou funkci a těch pár stovek mu může velmi pomoci. A Vám také.

 Dana Humlová

 

Jako obvykle započnu výčtem zásahů, které hasiči z  HZS PS Řevnice zařadili do své statistiky. Tedy počínaje datem 29. 11. 2012 s uzavírajícím datem 12. 12. 2012 byl celkový počet 22, z nichž byly 4 požáry, 8 dopravních nehod, 2 vytažení vozidel (1x vozidlo ZS a 1x autobus), 2 likvidace uniklých provozních látek z vozidel, 2 plané poplachy, 1x záchrana osoby z vody, 1x záchrana uvízlé kočky ve výšce, 1x otevření bytu a ještě jedno cvičení na požár Domova pro seniory v Mníšku pod Brdy.

Zobrazit celý článek

Od 5. října do 6. listopadu se událo dvacet sedm událostí, na které profesionální hasiči z PS Řevnice vyjížděli.

Jako obvykle se jednalo převážně o technickou pomoc, a to v patnácti případech, v množstevním výčtu následují se sedmi případy dopravní nehody a neveselou statistiku uzavírají požáry číslem 5 resp. 4, protože jedno hlášení požáru se ukázalo jako planý poplach, který vyvolalo zařízení EPS v jedné z prodejen v Mníšku pod Brdy. Jednotky byly tedy z cesty vráceny zpět na základnu.

Níže jsem se pokusil pro čtenáře vybrat některé ze zásahů.

Zobrazit celý článek

Od 5. října do 6. listopadu se událo dvacet sedm událostí, na které profesionální hasiči z PS Řevnice vyjížděli.

Jako obvykle se jednalo převážně o technickou pomoc, a to v patnácti případech, v množstevním výčtu následují se sedmi případy dopravní nehody a neveselou statistiku uzavírají požáry číslem 5 resp. 4, protože jedno hlášení požáru se ukázalo jako planý poplach, který vyvolalo zařízení EPS v jedné z prodejen v Mníšku pod Brdy. Jednotky byly tedy z cesty vráceny zpět na základnu.

Níže jsem se pokusil pro čtenáře vybrat některé ze zásahů.

Zobrazit celý článek

Zobrazit celý článek

Vzrušené bylo opět jednání zastupitelstva, které se konalo 10. září v Zámečku. Před kulisou asi dvaceti zájemců z řad řevnických občanů se projednávalo osmnáct bodů, z nichž dva jsou tradičně centrem sváru dvou „znepřátelených“ táborů – situace v EKOS Řevnice spol. s r.o. a financování Základní školy Řevnice.

O situaci v Ekosu jednala průběžně Rada města i Kontrolní výbor (KV) zastupitelstva. Členy kontrolního výboru na minulém řádném zasedání dokonce zastupitelstvo pověřilo, aby během letních prázdnin zpracovali zprávu, která by zdokumentovala aktivitu uvnitř firmy v letech 2008 – 2012. Podrobnou zprávu přečetl předseda Kontrolního výbou zastupitel Tomáš Hromádka. Ze zprávy vyplynulo mj. že:

Zobrazit celý článek

Zásahy od 8. 9. 2012 do 13. 9. 2012.

Druhý zářijový týden nebyl pro požární stanici nikterak nabitý událostmi. Bylo celkem 5 výjezdů. Dva patří spíše do té kuriózní, či méně obvyklé kategorie. Zbylé tři jsou ze soudku běžných zásahů. Zobrazit celý článek

 Zásahy jsou od 8. 7. 2012 do 31. 8. 2012.

V tomto období vyjížděli hasiči celkem sedmdesátkrát. Z tohoto počtu bylo 20 požárů (z nichž se 3 ukázaly jako plané poplachy), 19 dopravních nehod, 31 technických pomocí, např. záchrana osoby ze střechy, také z koše vysokozdvižné plošiny, pomoc ZS s transportem pacientů z těžce přístupných prostor a míst, likvidace ropných a jiných tekutin, měření koncentrací plynů a jedovatých látek, vytažení vozidel, otevření bytů, také pomoc labuti, hadu a srně v nesnázích a další.

Z tohoto výčtu jsem pro čtenáře vybral některé zajímavé nebo méně obvyklé zásahy:

Zobrazit celý článek

Řevničtí dobrovolní hasiči navštívili ve dnech 6., 7. a 8. července spřátelený hasičský sbor v Kayně v Německu. Tamní hasiči slavili 125. výročí svého založení, 45. výročí přátelství a spolupráce mezi Řevnicemi a Kaynou a 15. výročí zřízení hasičského muzea.

Zobrazit celý článek

Od 2. do 7. července měli řevničtí profesionální hasiči 33 výjezdů, z nichž bylo 13 dopravních nehod, 11 požárů a 9 technických pomocí (pomoc ZS s pacienty ze špatně přístupných míst, pomoc PČR při vyproštění utonulého, odstranění stromů ze silnic a míst ohrožujících bezpečnost lidí nebo staveb apod.).

Zobrazit celý článek

Od 15. května do 1. června 2012 měli řevničtí profesionální hasiči na svém kontě 29 zásahů, z toho 10 požárů, 6 dopravních nehod, 10 technických pomocí, např. úklid po smrtelné nehodě cyklisty, likvidace padlých stromů na silnici a vedení vysokého napětí, odstranění oleje z vozovky, likvidace bodavého hmyzu a vylovení uhynulé srny z bazénu i několik otevření bytů. Dvakrát pomoc ZS při vynesení pacienta a jeden planý poplach.

Zobrazit celý článek

Od 5. dubna do 5. května celkem 25 výjezdů, z toho bylo 13 požárů, z nichž bylo jedno neohlášené pálení a jeden planý poplach, 3 x pomoc záchranné službě s transportem pacienta, jedno otevření bytu, 8 dopravních nehod a jedno taktické cvičení na únik čpavku z chladícího zařízení na zimním stadionu v Černošicích.

Zobrazit celý článek

Majáles v Řevnicích založil místní Sbor dobrovolných hasičů v roce 1990 a tradičně se koná na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Hasiči zde vystavují požární a záchranářskou techniku. Pečou zde vynikající klob

klobásky a čepují pivo. Pro dobrou náladu hraje

kapela „Volné tóny“.

Letos se parta nadšenců k této tradici připojila a na pozemku mezi Zámečkem a restaurací Galerie uspořádala výstavu historických aut,

motorek a mnoha leteckých modelů.

Celá akce začala vystoupením mistra světa v cyklotrialu Romana

Chvojky, který na svém kole předvedl neuvěřitelné akrobatické kousky. Mnoho krásných okamžiků předvedla na motorkách omladina z rodiny řevnického rodáka Tomáše Potočka. Dobré atmosféře prospělo krásné počasí, pomohla i masivní reklama v celostátních a regionálních novinách, rádiích, facebooku a plakátovacích plochách v okolních obcích. Později hrála k poslechu country kapela Sedláci.

Po skončení majálesu zbývá jen poděkovat SDH Řevnice za založení této tradice, Mirkovi Strakovi a dalším lidem, kteří na tento majáles zapůjčili své exponáty.

Pro příští ročník mám jen několik přání. Spojit marketink a propagaci s SDH a každým dalším, kdo by chtěl připojit ruku k dílu a společně v Řevnicích vytvořit největší majáles v kraji.

Miroslav Kratochvíl

Aktuality

 • Ruch v PDF
  26.1.2015 | 17:30

  299. a 298. číslo Ruchu si můžete přečíst v Archivu vydání ve formě PDF.


   

 • Historie Řevnic
  23.1.2015 | 10:25

  Pro další pokračování seriálu o starých pohlednicích v Ruchu uvítáme staré fotografie a další dosud nepublikované materiály. Fotografie okopírujeme nebo naskenujeme a vrátíme majiteli. Tel. 731 483 833, či ruch@revnice.cz (na e-mail lze zasílat i přímo naskenované obrázky)

  thr

  Read more »

 • Kam hlásit poruchy veřejného osvětlení v Řevnicích?
  19.1.2015 | 19:58

  Poznamenejte si – na mobil 702 041 425 (p. Mojmír Mikula – vedoucí technických služeb města)

  thr


 • Uzávěrka únorového Ruchu
  13.1.2015 | 15:06

  … je 15. ledna 2015 v 18 hodin.


   

 • Lednový Ruch
  9.1.2015 | 11:31

  Po vánoční a novoroční přestávce by se o tomto víkendu (10. – 11. ledna 2015) měl objevit ve všech poštovních schránkách lednový Ruch. Pokud svůj výtisk v poštovní schránce nenajdete, napište nám prosím na ruch@revnice.cz – zjednáme nápravu. Volné výtisky Ruchu jsou k dispozici také v Zámečku, Modrém domečku a ve stojanu v přízemí Městského úřadu Řevnice.


   

 • Prosincový Ruch…
  4.12.2014 | 18:34

  najdete v Archivu vydání.


   

 • RSSArchive for Aktuality »

Kulturní přehled

 • Kino Řevnice – únor
  21.1.2015 | 16:10

  Read more »

 • Čajovna Cherubín – leden
  22.12.2014 | 14:19

  Read more »

 • Kino Řevnice – leden
  22.12.2014 | 13:54

  Read more »

 • Novoroční Two voices
  12.12.2014 | 14:33

  Chcete-li se hned na počátku roku 15 dobře pobavit, přijďte na novoroční koncert v řevnickém Zámečku. Koná se v pátek 9. ledna od 19 hodin a slibuje všem, že odejdou v lepší náladě, než ve které dorazili. Žánr Crazzy Clasic, ve kterém se toto uskupení převážně vyskytuje, resuscituje skladby tzv. vážné hudby neuvěřitelnými texty, které vás nenechají lhostejně naslouchat.

  V lednu bude jistě na místě vyslechnout píseň o dodržování diety nebo o dalších předsevzetích.

  Jana Rychterová (kytara, zpěv, texty i hudba) umí pozorovat okolní životy i ten svůj, dívá se shovívavě a umí si dloubnout. Zásadně spolupracuje s již zemřelými skladateli, což vede k bezproblémové atmosféře mezi tvůrci. Vladimír Iljič Pecháček (housle) je úsporný a trefný glosátor.

  Až v lednu se rozhodne, která z majitelek školeného hlasu v Řevnicích vystoupí, ale vězte, že do Two Voices mohou proniknout jen ty nejlepší!

  VS


   

 • Čajovna Cherubín v prosinci
  2.12.2014 | 21:08

  Read more »

 • Vánoční bohoslužby
  1.12.2014 | 10:35

  Přehled katolických bohoslužeb v době vánoční najdete zde.


   

 • Tučňák Pingu
  20.11.2014 | 09:53

  V neděli 7. prosince v 15 hodin vystoupí v sále Zámečku Tučňák Pingu s rodinou. Tuto vzácnou příležitost zprostředkují Jiří Bilbo Reidinger a Sylva Krobová. Jedná se o jejich nejnovější představení. Před řevnickým Zámečkem se dával jen ve Mlejně a v Kaštanu!


  Read more »

 • Rybova mše z České filharmonie v Řevnicích
  19.11.2014 | 13:16

  Kino Řevnice připravilo na adventní čas několik speciálních akcí. Jako každý rok, i letos poctí kino svou návštěvou Mikuláš. V sobotu 6. 12. po dětském představení odmění hodné děti dárky a na ty zlobivé se zase bude těšit čertík. Týden na to, v sobotu 13. 12., proběhne v kině tradiční, oblíbený filmový festival zimních sportů – Snow Film Fest, který představí ty nejlepší filmy o výpravách za zimním dobrodružstvím a krásami zasněžené přírody. A do třetice, v sobotu 20. 12. od 14:45 proběhne v kině přímý přenos z Rudolfina – pod taktovkou Jiřího Bělohlávka se můžete těšit na Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a na Dvořákovy Slovanské tance. A aby toho nebylo málo – pro ty z Vás, kteří dosud nevědí, co nadělit svým blízkým pod stromeček, připravilo kino opět dárkové vstupenkové poukázky. Více informací na stránkách kina či na pokladně.


 • Jarmark aneb bleší trh pro děti a rodiče
  19.11.2014 | 13:10

  Klub při ZUŠ Řevnice Vás srdečně Zve na vánoční bleší trh ve Dřeváku – nádražní sklad vedle nádraží 6. 12. 2014 od 9. 30 do 10. 30 hod., kde budete moci nakoupit, prodat nebo vyměnit poklady, které se najdou u vás doma.

  Read more »

 • Balónky pro Ježíška
  19.11.2014 | 06:21

  Pikolín z. u. pořádá již čtvrtý ročník akce: Balónky pro Ježíška. Přijďte s námi poslat Ježíškovi balónek s přáníčkem a vánočně se naladit v pátek 12. 12. 2014 v 15.00 před Zámečkem. Hromadné vypouštění bude na pokyn rádia Impuls přesně v 15.15 hod. Následovat bude krátký doprovodný program (koledy, lidové tanečky dětí). Jedná se o celorepublikovou akci spojenou s pokusem o rekord. Více na: www.ceskyjezisek.cz a www.pikolin.cz

  Kateřina Šupáčková


 • RSSArchive for Kulturní přehled »
 • Jízdní řády vlaků a autobusů
  IDOS – Jízdní řády Dopravní podnik hlavního města Prahy ROPID  
 • Nahlížení do Katastru nemovitostí
  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Kontakt na katastrální úřad: http://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Stredocesky-kraj/Katastralni-urad-pro-Stredocesky-kraj.aspx   KÚ pro Středočeský kraj  Pod sídlištěm 1800/9 Kobylisy 18212 Praha 8 e-mail: ku.prostredokra
 • Letopisecká komise připomene výročí roku 2014
  Letopisecká komise pořádá pravidelné „Posezení nad kronikami“ v pátek 30. května 2014 v 18 hodin v sále Zámečku. Na programu budou – 100. výročí vypuknutí I. světové války (1914), 160. výročí narození Ignáta Herrmanna (1854) a dvě sokolská výročí (založení řevnického Sokola v roce 1894 a úmrtí JUDr. Antonína Hřebíka v roce 1984). K vidění budou zajímavé historické […]