Hasiči

Zobrazit celý článek

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 7. dubna 2014 mimo jiné
vzalo na vědomí:
• zprávu o činnosti Rady města
• zprávu o činnosti Finančního výboru
• zprávu o činnosti Kontrolního výboru
• informace jednatele spol. EKOS Řevnice o plánu hospodaření této společnosti pro rok 2014

schválilo
• prodloužení Strategického plánu schváleného Zastupitelstvem města Řevnice dne 17. 3. 2008 do 31. 12. 2014
• záměr uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a městem Černošice – zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na dobu určitou, jednoho roku
• Rozpočtové opatření č. 1/2014 s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 43 070,4 tis. Kč a na straně výdajů je též rozpočet ve výši 57 788,2 tis. Kč. Schodek – financování ve výši 14 717,8 tis. Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 1/2014 je nedílnou přílohou zápisu
• poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Řevnice ve výši 130.030,- Kč organizaci TJ Sokol Řevnice a poskytnutí příspěvku ve výši 62.720,- Kč občanskému sdružení SPORTCLUB Řevnice
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.174 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16. 4. 2012 ve výši 820 000,- Kč na:
- rekonstrukci elektroinstalace a IT rozvodů v celém objektu stanice
- rekonstrukci topného systému
- opravu podlahy výjezdové šatny a její rozšíření • uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 29 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16. 4. 2012 ve výši 200 000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení ve 2. patře budovy č.p. 29
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 27 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16. 4. 2012 ve výši 240 000,- Kč na výměnu oken na severní straně a posouzení odstranění vlhkosti ze západní stěny.
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.928 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16. 4. 2012 ve výši 350 000,- Kč na opravu obkladu střešního podbití č.p. 928 a opravu ploché střechy
• koupi pozemku parc.č. 423/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 76 m2
• koupi pozemku parc.č. 149/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2
• koupi pozemku parc.č. 2947/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 218 m2 v obci a k.ú. Řevnice
• prodej id. ½ pozemku parc.č. 213 o výměře 5,5 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci a k.ú. Řevnice za kupní cenu 5.500,- Kč společnosti 2 Q spol. s r.o.,
• záměr podání žádosti o dotaci z fondu SFŽP – program DE MINIMIS na nákup vozu typu AVIA na zajištění svozu biodpadu z domácností města Řevnic
• záměr podání žádosti o dotaci na ROP SČ s názvem: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích

neschválilo
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 830 o velikosti 33 m2 z celkové výměry 1604 m2 (ul. Mařákova) specifikované v přiloženém nákresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za účelem stavby nové transformační stanice a to za kupní cenu 1.500,- Kč/m2“

souhlasilo
• se zařazením správního území města Řevnice do územní působnosti SCLLD (CLLD) MAS Karlštejnsko, z.s. pro plánovací období EU v letech 2014-2020 s tím, že schválením zařazení do územní působnosti SCLLD (CLLD) obci nevznikají finanční závazky vůči MAS“
• s vypořádáním užívání školnického bytu – bývalého bytu (34,6 m2), sklepu (3,8 m2) a přístupu ke sklepu (5,2 m2) v budově č. p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích o výměře 43,6 m2 – v minulých letech dle e-mailové nabídky PENCO spol. s r.o., tj. doplatek 50.000,- Kč ve prospěch města a uložilo Radě města jednat s nájemcem o podmínkách nové nájemní smlouvy na dotčenou část budovy.

thr

Na sobotu 26. dubna připravují hasiči sběr starého železa. Prosíme spoluobčany, kteří se potřebují kovového odpadu zbavit, aby jej raději nechali za plotem a dali hasičům vědět telefonicky nebo e-mailem. Máme zkušenosti, že se při této příležitosti pohybují po městě různé „ sběratelské skupiny“ a než hasiči objedou Řevnice, tak již na ulicích jen paběrkují.  Děkujeme za pochopení.

Za dobrovolné hasiče

B. Leinweber

Letošní majáles, který řevničtí dobrovolní hasiči připravují na 1. května,  se moc neodchýlí od tradičního pojetí. Bude vystavena současná hasičská a záchranářská technika. K vidění bude i stará hasičská technika, která je dobře ošetřovaná a uchovávaná. Dojde i na ukázky z výcviku Mladých „pidi“ hasičů.

Na svých strojích přijedou členové Klubu  mopedistů ze Svinař. Trans Hospital představí některou ze svých sanitek pro transport pacientů. Pro děti budou přichystány různé atrakce a budou si též moci vyzkoušet svoji zručnost v některých hasičských disciplinách a dovednostech.

Od devíti hodin se budou moci naši občané sejít na nám Krále Jiřího z Poděbrad, popovídat si s přáteli, kamarády  a známými, se kterými se po celý rok neviděli.   Budou si moci prohlédnout záchranářskou techniku, dát si opečeného vuřta,  zapít pivečkem a  to vše za  doprovodu  známé kapely SDRUŽVOLTON.

Řevničtí dobrovolní hasiči srdečně zvou všechny spoluobčany občany a příznivc 1. května k návštěvě majálesu.   Přijďte se pobavit!

Zobrazit celý článek

Řevničtí dobrovolní hasiči zvou na bál, který pořádají 15. 3. 2014 od 20. 00 hod. v Lidovém domě.
K tanci a poslechu bude hrát osvědčený MUSIC MP6 BAND Benešov.
V neděli 16. 3. 2014 bude tamtéž od 14. 00 hod.  Dětský karneval, a bude v režii DJ Karla Moravce. Vyhodnocené masky
dostanou sladkou  odměnu.

Zásahy PS Řevnice od 1. 2. do 14. 2. 2014

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice Řevnice

Do poloviny února vyjížděli profesionální hasiči z řevnické požární stanice celkem jedenáctkrát.  Z toho 5 požárů, z nichž se dvakrát ukázalo, že se jedná o nenahlášené pálení, tedy planý poplach, 2 dopravní nehody, ostatní zásahy byly na 1x čerpání vody, 2x likvidace olejové skvrny na silnici a 1x jsme vyjížděli na tísňový signál do domu pro seniory v Černošicích.

Několik zásahů jsem vybral pro čtenáře Ruchu. Zobrazit celý článek

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice ŘevniceV měsíci lednu vyjížděli profesionální hasiči z řevnické požární stanice celkem k dvaatřiceti událostem.  Z toho 14 požárů, 8 dopravních nehod, zbývajících 10 zásahů bylo na ostatní technickou pomoc, odstranění překážek z komunikací, pomoc ZS, vyproštění vozidel apod. Zobrazit celý článek

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice ŘevniceSkončil rok 2013 a nastal čas pro krátké ohlédnutí do statistiky minulého roku. PS Řevnice bylo předáno v loňském roce celkem 418 událostí, z nichž některé byly opakované po několik dnů a jsou zde uvedeny jako jedna, např. monitoring řeky Berounky v době povodní, který se opakoval cca po čtrnáct dnů, někdy i vícekrát denně a je v konečném výčtu uveden pouze jako jeden výjezd. Stejně tak se spojily i některé akce při odstraňování vyvrácených nebo polámaných stromů a větví při srpnové vichřici.

Největší počet událostí byl uveden jako technická pomoc, celkem 164krát. Sem patří likvidace padlých, životy, zdraví či majetek ohrožujících stromů, čerpání vody, spolupráce se složkami IZS, otevírání uzavřených prostor, měření koncentrací par a plynů, odstraňování překážek z různých prostorů a míst. Dopravní nehody s počtem 97 zaujímají druhé místo. Na třetím místě jsou požáry, na které vyjeli hasiči šestašedesátkrát. Z toho byl požár nízké budovy 26x, výškové budovy 2x, průmyslové nebo zemědělské objekty a sklady 6x, shromaždiště osob 1x, lesní porost, tráva 9x, požár trafostanice 2x, dopravní prostředky 6x a nakonec požár kontejneru nebo popelnice 14x. 39 zásahů bylo provedeno na záchranu osob a zvířat z vody, výšky, hloubky, uzavřených prostor, zasypaných nebo zavalených. Únik nebezpečných látek, nejčastěji ropných produktů, bylo zasahováno ve 27 případech. Ostatní mimořádné události jsou zastoupeny 1x. Plané poplachy se sumou 24 tento výčet událostí uzavírají. V loňském roce dominovaly počtem nahlášených událostí červnové povodně a srpnová vichřice.

V listopadu 2013 odešel do důchodu velitel PS Řevnice ppor. Bc. Petr Jeřábek. V jeho funkci ho prozatímně nahradil ppor. Bc. Miroslav Český, který již několik let vede stanici HZS v Jílovém u Prahy. Z dotací z Evropské unie do Řevnic přibyla jedna cisterna Tatra Terrno, o niž jsem již čtenáře informoval v dvanáctém čísle loňského Ruchu.

Na závěr ještě přidám nejčerstvější informace o posledních lednových zásazích. Od Nového roku jednotka zasahovala šestnáctkrát. Čtyři dopravní nehody, osm požárů a čtyři technické pomoci, např. otevření bytu, vyproštění osoby z hloubky, pomoc ZS…

nstržm. Jan Hruška

HZS ŘEVNICE

9.2. dětský karneval Proměny
8.3. zábava Dělnická beseda Havlíček
15.3. zábava hasiči
16.3. dětský karneval hasiči
22.3. Poslední leč myslivci
12.4. ples Klíček


4-5.1. tenisový turnaj
11.1. pohár v házené
18-19.1. tenisový turnaj
25-26.1. pohár v házené
16.2 tenisový turnaj
8.3. pohár v házené
15.3. pohár v házené

Dobrý den vážení čtenáři, současné informace z PS HZS Řevnice budou z jiného soudku než obvykle, a to proto, že se řevnické stanici podařilo získat jeden ze šesti vozidel z rozvojových operačních programů EU, které byly přiděleny HZS Středočeského kraje. Do celé ČR jich bylo dodáno celkem 34 kusů.

Jedná se o Cisternu, která je postavena na speciálním hasičském podvozku Tatra T815 –231R55 18 325 4×4.2 s prodlouženou kabinou pro posádku 1+5 a nástavbou od polského výrobce nástaveb zn. Wawrzaszek.

Automobil je poháněn osmiválcovým, vzduchem chlazeným přeplňovaným motorem Tatra o výkonu 325 kW, splňující imisní normu Euro 5. Pohon kol zprostředkovává čtrnáctistupňová převodovka Tatra. Na rozdíl od klasických nákladních vozidel nemá tento hasičský speciál omezovač rychlosti, bez něhož je schopen dosáhnout rychlosti kolem 130 km/h. Šířka vozu bez zrcátek je 2550mm, délka 7600mm a co je pro řevnické hasiče i občany našeho hasebního obvodu důležité – výška 2890 mm, která umožňuje průjezd pod tratí a hasiči nemusí ztrácet drahocenný čas čekáním za závorami.

Nástavba je vybavena nádrží na vodu 4000 l a v ní integrovanou nádrž pěnu 240 l. Čerpadlo o výkonu 2000l/min. při tlaku 10 bar při sací výšce 3m a 200l/min při 40 barech. Samozřejmostí je hydraulické vyprošťovací zařízení, agregát na výrobu elektřiny, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, řetězová pila, rozbrušovací pila, přetlakový ventilátor, osvětlovací stožár a další věcičky, které může hasič u zásahu potřebovat.

Bližší seznámení s jízdními vlastnostmi tohoto vozidla jsme si mohli vyzkoušet na polygonu Tatry ve výrobním závodě v Kopřivnici. Vyzkoušeli jsme si jízdu do i z kopce v úhlu 45°, na zkrutné dráze, po rychlostní dráze atp. Dále jsme prošli školením v technice stroje, motor, převodovka a další podvozkové skupiny, např. diferenciály a brzdy. Také jsme byli informováni o vybavení vozidla elektronikou a systémem katalyzátoru spalin. Po školení, když byla auta předána na servisní údržbu, se všichni účastníci školení vybrali do muzea Tatry. O tom však někdy příště…

Honza Hruška

PS HZS Řevnice

Bouřky, provázené hustým deštěm a silným větrem, byly příčinou pádů mnoha stromů. Hasiči z Řevnické stanice vyjížděli v srpnu k likvidaci padlých stromů dvaatřicetkrát. Padlých stromů bylo likvidováno něco kolem padesáti. Ve většině případů se jednalo o stromy přes silnici, stromy padlé na rodinné domy a rekreační objekty a pod. K jejich likvidaci jednotky používaly motorové pily, ale také těžkou techniku, například automobilový jeřáb, jeho deseti tunový naviják, automobilový žebřík, lezeckou techniku a jiné. Některé stromy musely likvidovat speciální firmy, se speciálním vybavením, protože se k nim hasiči s technikou nedostali nebo ji nemohli použít. Hasiči také zasahovali s jednotkami dobrovolných sborů obcí, které likvidovaly další desítky padlých a větrem polámaných stromů. Vcelku měli hasiči z HZS Řevnice od 1. do 13. srpna 47 výjezdů.

JH

Oznamujeme, že dne 18.5.2013 organizuje SDH Řevnice sběr železa. Dále bude 18.5. možno od 9:00 do 11:00 na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad odevzdat nebezpečný odpad. Sběr bude rozšířen o vysloužilé elektrospotřebiče jako televizory, ledničky, počítače atp.

Další sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 9.11.2013

SDH Řevnice v Kayně - 2012Hasiči před koncem loňského roku hodnotili činnost sboru za rok 2012. Náš sbor má 113  členů, z toho je 55 mužů, 35 žen a 23 Mladých hasičů. V zásahové jednotce je 18 členů. Všichni mají zdravotní prohlídky a procházejí povinným školením. V roce 2012 naše jednotky vyjížděla celkem osmkrát. Z toho čtyřikrát do Řevnic. V systému IZS je náš sbor zařazen jako záloha řevnické stanice HZS Středočeského kraje. Sebrali jsme 14,3 tuny železa a barevných kovů.

Údržba techniky, výzbroje a výstroje, školení a veškerá ostatní činnost je prováděna pravidelně každé pondělí. Hlavně kolem požární techniky a vozidel je stále mnoho práce. Loni koncem  června jsme si společně s hasiči z Kayny připomněli 125 let činnosti jejich sboru a 45. výročí družby a přátelství mezi našimi sbory. Návštěva v NSR byla velmi zdařilá a oslavy měly velmi dobrou úroveň.  Navštívili jsme naše kolegy ve Všeradicích a Kytíně při příležitosti oslav výročí založení sborů. Ve Všeradicích vzbudil pozornost náš hasičský trabant a samozřejmě koňská stříkačka. Byli jsme v podzemí bývalého rudného dolu v Mníšku. Podařilo se ustavit soutěžní družstvo mužů i žen.  Družstva se zúčastnila obvodního kola v požárním sportu a dalších soutěží pořádaných okolními sbory. Po celý rok pod vedením Martina Ryšavého a dalších spolupracovníků z řad členů a rodičů pracovala družstva Mladých hasičů. O prázdninách mladí hasiči byli na letním výcvikovém táboře pod stany v objektu hasičské zbrojnice v Karlštejně. V požárních soutěžích jak v Karlštejně, tak v Kytíně, si vedli znamenitě. V kulturní a společenské oblasti patří náš sbor dlouhodobě k aktivním organizacím a spolkům v Řevnicích. Tradiční akce jako Novoroční pochod, hasičský bál, Majáles a další patří mezi dobře navštěvované kulturní události v našem městě.  Pořádáme dětský den, vánoční posezení, mikulášskou nadílku pro děti členů a Mladé hasiče. Návštěvy sousedních hasičských sborů, spřátelených řevnických organizací a spolků při jejich výročích, valných hromadách a jiných slavnostních příležitostech, jsou samozřejmostí. Pravidelně se účastníme vzpomínkových akcí u pomníku padlých. V červnu jsme přivítali na řevnickém náměstí společně s ostatními spoluobčany a spolky  císaře Karla IV s jeho družinou, když se zde zastavil cestou na Karlštejn. To je stručný výčet činností dobrovolných hasičů za minulý rok.

Co připravujeme pro nejbližší období?

V první řadě pod záštitou města Řevnice pořádáme na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1. května tradiční hasičský majáles. Začínáme v 9,00 hodin. Při této příležitosti bude vystavena různá záchranářská technika. S ukázkou vystoupí Mladí hasiči. Na svých strojích přijedou členové Klubu mopedistů a některou techniku představí i TRANS HOSPITAL. Pro děti budou připraveny různé atrakce a sladkosti. Za doprovodu SDRUŽENÍ VOLNÝCH TÓNŮ bude i tradiční občerstvení s opečenými vuřty a Staropramenem. K návštěvě majálesu zvou spoluobčany řevničtí hasiči.

Na sobotu 18. května připravujeme sběr kovového odpadu a týden na to,  24. května, uspořádáme pro mladé hasiče ze sousedních sborů branný závod s názvem Memoriál Václava Brabce.

Bohumil Leinweber, starosta SDH

Dne 12. 2. 2013 kolem poledního se v čekárně u MVDr. Hradského v Řevnicích objevila parta hasičů skupiny A. Přivezli pejska, kterého vytáhli z řeky. Pejsek byl velmi hodně podchlazený. Nebýt lidí, kteří zavolali na pomoc hasiče, pejsek by nepřežil. Hasiči odvedli neuvěřitelně dobrou práci a co je hlavní, dělali to s obrovskou láskou v srdíčku. Pejska nám předali a při odchodu se s ním loučili slovy: „Drž se a bojuj, kámo!“ Bylo neuvěřitelné vidět cca 5 silných chlapů, jak si dělají starost o toho drobka.

Pejsek byl tetovaný, proto se majitel, ač pracně, našel. Poměrně rychle se zotavil a hasiči ho mohli převézt k majiteli. A konalo se další krásné štěstí. Kolik hasičů ho přivezlo, tolik jich pro něj přijelo. A vítání bylo velké. Hasiči se ještě zastavili v ordinaci oznámit, že ho předali.

V dnešní době je neuvěřitelné vidět, jak se lidé dokážou bát o zvíře. Někdo je schopen zvíře trápit a týrat, kdežto jiný pro něj obětuje pomalu i svůj život. Neustále se ukazují zubožená zvířata a potom, když vidíte partu těch silných chlapů, jak bojují o život pejska, je to balzám na srdíčko!

Řevnickým hasičům, zejména skupině A, posílám neuvěřitelné díky a obdiv!

Ještě bych chtěla dodat – pokud máte pejska, nechte si ho očipovat. Nevíte, co se může stát. I Vašemu pejskovi se může stát totéž, co tomuto. Pro zvíře musí být bolestné, když je zraněné a léčí se třeba v útulku mezi cizími lidmi, jelikož majitele nejde najít. Jde o pár stovek, ale pokud se čip řádně zaregistruje, rozhodně plní svou funkci a těch pár stovek mu může velmi pomoci. A Vám také.

 Dana Humlová

 

Jako obvykle započnu výčtem zásahů, které hasiči z  HZS PS Řevnice zařadili do své statistiky. Tedy počínaje datem 29. 11. 2012 s uzavírajícím datem 12. 12. 2012 byl celkový počet 22, z nichž byly 4 požáry, 8 dopravních nehod, 2 vytažení vozidel (1x vozidlo ZS a 1x autobus), 2 likvidace uniklých provozních látek z vozidel, 2 plané poplachy, 1x záchrana osoby z vody, 1x záchrana uvízlé kočky ve výšce, 1x otevření bytu a ještě jedno cvičení na požár Domova pro seniory v Mníšku pod Brdy.

Zobrazit celý článek

Od 5. října do 6. listopadu se událo dvacet sedm událostí, na které profesionální hasiči z PS Řevnice vyjížděli.

Jako obvykle se jednalo převážně o technickou pomoc, a to v patnácti případech, v množstevním výčtu následují se sedmi případy dopravní nehody a neveselou statistiku uzavírají požáry číslem 5 resp. 4, protože jedno hlášení požáru se ukázalo jako planý poplach, který vyvolalo zařízení EPS v jedné z prodejen v Mníšku pod Brdy. Jednotky byly tedy z cesty vráceny zpět na základnu.

Níže jsem se pokusil pro čtenáře vybrat některé ze zásahů.

Zobrazit celý článek

Od 5. října do 6. listopadu se událo dvacet sedm událostí, na které profesionální hasiči z PS Řevnice vyjížděli.

Jako obvykle se jednalo převážně o technickou pomoc, a to v patnácti případech, v množstevním výčtu následují se sedmi případy dopravní nehody a neveselou statistiku uzavírají požáry číslem 5 resp. 4, protože jedno hlášení požáru se ukázalo jako planý poplach, který vyvolalo zařízení EPS v jedné z prodejen v Mníšku pod Brdy. Jednotky byly tedy z cesty vráceny zpět na základnu.

Níže jsem se pokusil pro čtenáře vybrat některé ze zásahů.

Zobrazit celý článek

Zobrazit celý článek

Vzrušené bylo opět jednání zastupitelstva, které se konalo 10. září v Zámečku. Před kulisou asi dvaceti zájemců z řad řevnických občanů se projednávalo osmnáct bodů, z nichž dva jsou tradičně centrem sváru dvou „znepřátelených“ táborů – situace v EKOS Řevnice spol. s r.o. a financování Základní školy Řevnice.

O situaci v Ekosu jednala průběžně Rada města i Kontrolní výbor (KV) zastupitelstva. Členy kontrolního výboru na minulém řádném zasedání dokonce zastupitelstvo pověřilo, aby během letních prázdnin zpracovali zprávu, která by zdokumentovala aktivitu uvnitř firmy v letech 2008 – 2012. Podrobnou zprávu přečetl předseda Kontrolního výbou zastupitel Tomáš Hromádka. Ze zprávy vyplynulo mj. že:

Zobrazit celý článek

Zásahy od 8. 9. 2012 do 13. 9. 2012.

Druhý zářijový týden nebyl pro požární stanici nikterak nabitý událostmi. Bylo celkem 5 výjezdů. Dva patří spíše do té kuriózní, či méně obvyklé kategorie. Zbylé tři jsou ze soudku běžných zásahů. Zobrazit celý článek

 Zásahy jsou od 8. 7. 2012 do 31. 8. 2012.

V tomto období vyjížděli hasiči celkem sedmdesátkrát. Z tohoto počtu bylo 20 požárů (z nichž se 3 ukázaly jako plané poplachy), 19 dopravních nehod, 31 technických pomocí, např. záchrana osoby ze střechy, také z koše vysokozdvižné plošiny, pomoc ZS s transportem pacientů z těžce přístupných prostor a míst, likvidace ropných a jiných tekutin, měření koncentrací plynů a jedovatých látek, vytažení vozidel, otevření bytů, také pomoc labuti, hadu a srně v nesnázích a další.

Z tohoto výčtu jsem pro čtenáře vybral některé zajímavé nebo méně obvyklé zásahy:

Zobrazit celý článek

Řevničtí dobrovolní hasiči navštívili ve dnech 6., 7. a 8. července spřátelený hasičský sbor v Kayně v Německu. Tamní hasiči slavili 125. výročí svého založení, 45. výročí přátelství a spolupráce mezi Řevnicemi a Kaynou a 15. výročí zřízení hasičského muzea.

Zobrazit celý článek

Od 2. do 7. července měli řevničtí profesionální hasiči 33 výjezdů, z nichž bylo 13 dopravních nehod, 11 požárů a 9 technických pomocí (pomoc ZS s pacienty ze špatně přístupných míst, pomoc PČR při vyproštění utonulého, odstranění stromů ze silnic a míst ohrožujících bezpečnost lidí nebo staveb apod.).

Zobrazit celý článek

Od 15. května do 1. června 2012 měli řevničtí profesionální hasiči na svém kontě 29 zásahů, z toho 10 požárů, 6 dopravních nehod, 10 technických pomocí, např. úklid po smrtelné nehodě cyklisty, likvidace padlých stromů na silnici a vedení vysokého napětí, odstranění oleje z vozovky, likvidace bodavého hmyzu a vylovení uhynulé srny z bazénu i několik otevření bytů. Dvakrát pomoc ZS při vynesení pacienta a jeden planý poplach.

Zobrazit celý článek

Od 5. dubna do 5. května celkem 25 výjezdů, z toho bylo 13 požárů, z nichž bylo jedno neohlášené pálení a jeden planý poplach, 3 x pomoc záchranné službě s transportem pacienta, jedno otevření bytu, 8 dopravních nehod a jedno taktické cvičení na únik čpavku z chladícího zařízení na zimním stadionu v Černošicích.

Zobrazit celý článek

Majáles v Řevnicích založil místní Sbor dobrovolných hasičů v roce 1990 a tradičně se koná na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Hasiči zde vystavují požární a záchranářskou techniku. Pečou zde vynikající klob

klobásky a čepují pivo. Pro dobrou náladu hraje

kapela „Volné tóny“.

Letos se parta nadšenců k této tradici připojila a na pozemku mezi Zámečkem a restaurací Galerie uspořádala výstavu historických aut,

motorek a mnoha leteckých modelů.

Celá akce začala vystoupením mistra světa v cyklotrialu Romana

Chvojky, který na svém kole předvedl neuvěřitelné akrobatické kousky. Mnoho krásných okamžiků předvedla na motorkách omladina z rodiny řevnického rodáka Tomáše Potočka. Dobré atmosféře prospělo krásné počasí, pomohla i masivní reklama v celostátních a regionálních novinách, rádiích, facebooku a plakátovacích plochách v okolních obcích. Později hrála k poslechu country kapela Sedláci.

Po skončení majálesu zbývá jen poděkovat SDH Řevnice za založení této tradice, Mirkovi Strakovi a dalším lidem, kteří na tento majáles zapůjčili své exponáty.

Pro příští ročník mám jen několik přání. Spojit marketink a propagaci s SDH a každým dalším, kdo by chtěl připojit ruku k dílu a společně v Řevnicích vytvořit největší majáles v kraji.

Miroslav Kratochvíl

Chtěli bychom si postěžovat na neukázněné, ať už náhodné nebo cílené, zavážení prostorů u stanoviště čerpání vody do hasičských vozů na Mníšecké silnici. Odpad zde vyhazují z náhodně projíždějících a parkujících vozidel, také neukáznění občané našeho města, kteří ještě zřejmě neví, že v Řevnicích pravidelně funguje sběrný dvůr, kam mohou bezplatně svůj odpad odložit, aniž by došlo ke škodám na životním prostředí a omezování ostatních občanů. Nejde jen o estetické hledisko a maření práce hasičů a TS, kteří prostor udržují. Jde také o to, že ztěžuje otáčení řidičům cisteren, kteří mají jednak menší prostor a dále není patrné ukončení panelů, ke kterému je třeba při manévru zajet předními koly. Ještě bychom chtěli zmínit krádež, tam umístěné dopravní značky [B28] Zákaz zastavení. Prosíme všechny, kteří mohou tyto nešvary pozitivně ovlivnit, nechť tak činí. Děkujeme.

Za HZS Řevnice Jan Hruška

Zobrazit celý článek

Sbor dobrovolných hasičů v Řevnicích oznamuje spoluobčanům, že v sobotu 14. 4. 2012 bude od 8,00 hod sbírat nepotřebný kovový odpad. Prosíme majitele nemovitostí, kteří se chtějí starého železa zbavit, aby jej v tento den připravili k odvozu na obvyklá místa. Kdo má větší a těžké kusy železa, které sám nezvládne (kotle, bojlery apod.) aby nám to sdělil na e-mail sdhrevnice@seznam.cz nebo na telefon 602858214. Upozorňujeme však, že lednice a bojlery s izolací nebudeme svážet.
Dobrovolní hasiči připravují na 1. května na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad tradiční Hasičský majáles se zahájením v 9,00 hodin. Připravují se různé dětské soutěže a atrakce. K vidění bude záchranářská technika. Celý program doprovodí hudba a k občerstvení budou připraveny tradiční opečené vuřty a pivo.

Bohumil Leinweber

 

Zobrazit celý článek

Aktuality

 • Rezervace termínu pro zápis do MŠ Řevnice
  23.4.2014 | 05:03

  Na internetových stránkách Mateřské školy Řevnice (www.msrevnice.cz) byla zprovozněna možnost zarezervovat si termín pro zápis dětí na příští školní rok. Po zaregistrování budou rodiče očekáváni přesně v určený čas a nebudou muset čekat ve frontě.

   PČ

 • Sběr železného šrotu
  5.4.2014 | 13:45

  Na sobotu 26. dubna připravují hasiči sběr starého železa. Prosíme spoluobčany, kteří se potřebují kovového odpadu zbavit, aby jej raději nechali za plotem a dali hasičům vědět telefonicky nebo e-mailem. Máme zkušenosti, že se při této příležitosti pohybují po městě různé „ sběratelské skupiny“ a než hasiči objedou Řevnice, tak již na ulicích jen paběrkují.  Děkujeme za pochopení.

  Za dobrovolné hasiče

  B. Leinweber

 • Nejprodávanější knihy
  27.3.2014 | 12:39

  Nejprodávanější knihy v řevnickém knihkupectví v uplynulém měsíci:

  • Evžen Boček: Poslední aristokratka. Chudobný navrátilec, krkolomně navazující na slavný rodokmen, emigrantství, místní zemitost, zámek jako konkurenceschopná atrakce, kníže Schwarzenberg, zpěvačky Cher a Helenka Vondráčková, to jsou motivy, z nichž autor, profesí kastelán, upředl sérii panoptikálně komických situací.
  • Kateřina Schwabiková: Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla s Kubou poznávali naši minulost. Velké množství dějově plných kreseb a čtivý, zábavný a srozumitelný text jsou hlavní přednosti knihy, která dětské čtenáře poutavým způsobem seznámí s naší historií.
  • Peter Nielander: Popeláři jedou. Jak popeláři pracují? Jak to vypadá uvnitř popelářského vozu? Kam se odpad odváží? Jak odpad vzniká a jaké druhy odpadu známe? Máte doma malého syna a chce být popelářem? Také má spoustu otázek? Potom je tato kniha přesně pro něho!
  • Kristina Ohlssonová: Sedmikrásky. V bytě na stockholmském náměstí Odenplan je nalezen zastřelený kněz s manželkou – detektivka.
  • Dita Pecháčková: Deník Dity P. Dita Pecháčková nám představuje, jak vypadá tak trochu jiná kuchařka – Deník Dity P.”Nemyslete si, že jsem bůhvíjaká kuchařka. Nejsem. Normálně to ke mně přišlo.

  Navštivte řevnické knihkupectví na nám. Krále Jiřího z Poděbrad nebo na www.knihyrevnice.cz

 • Burza s úspěchem
  25.3.2014 | 06:32

  V sobotu 15. března 2014 proběhla v řevnickém kině tradiční jarní burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb. Dveře se v kině téměř nezastavily, i když se burzy dětského oblečení pořádaly zároveň i v okolních městech. Návštěvníci nakoupili věci za bezmála 17.700,- Kč. Blížící se jaro asi napomohlo tomu, že tentokrát „frčela“ především kola a kolečkové brusle. Pro Sokol jsme získali téměř 3.300,- Kč na nákup nových cvičebních pomůcek. Děkujeme všem prodávajícím i těm, kteří si přišli něco vybrat. Jelikož se letos jednalo o jubilejní 10. burzu, tak bych ráda poděkovala Ireně Svitákové, Janě Polákové, Monice Vaňkové a Markétě Chocové za to, že pokaždé věnovaly svůj volný čas a energii její přípravě a průběhu.

  M.Sudková

 • Brdská stezka 2014
  15.3.2014 | 23:14

  KČT TJ SOKOL Mníšek pod Brdy a SOKOL Voznice  Vás co nejsrdečněji zvou  na   47. ročník dálkového pochodu - BRDSKÁ  STEZKA, Memorial  Honzy Zajíčka.  Motto: S Brdskou stezkou na rozhlednu na Studeném vrchu.  V sobotu 12. dubna 2014. 

  Read more »

 • Velký úspěch ZUŠ Řevnice
  15.3.2014 | 22:17

  Na Mezinárodní houslové soutěži Mistra J. Micky opět zazářila houslistka řevnické ZUŠ Magda Routová, ze třídy Lenky Kolářové, která získala z rukou předsedy, houslového virtuóza Václava Hudečka, neuvěřitelné 3. místo.

  Ve velmi silné kategorii, která byla zastoupena patnácti vynikajícími houslisty, převážně vítězi Mezinárodních soutěží, Magda nadchla nejenom posluchače, profesory konzervatoří, ale hlavně porotu, která ocenila pouze tři houslisty, včetně Magdy.

  „Hrálo se mi moc hezky, snažila jsem se nevnímat porotu, ale zahrát si pro radost a moji paní učitelku,“ řekla po výkonu Magdička. ,,Když vyhlašovali moje jméno, měla jsem obrovskou radost a nevěřila jsem, že bych mohla vůbec nějakou cenu získat.“

  LK

 • RSSArchive for Aktuality »

Kulturní přehled

 • Kino Řevnice – květen
  16.4.2014 | 21:43

  Read more »

 • Čajovna Cherubín – květen
  16.4.2014 | 11:25

  Read more »

 • Notičky zvou
  14.4.2014 | 05:48

  11. 5. 2014 v 18.00 hodin v sále Zámečku v Řevnicích se koná houslový recitál Barbory Kolářové, řevnické rodačky a dlouholeté primášky Notiček, studentky americké YALE University, vítězky mnoha Mezinárodních houslových soutěží, členky orchestru České filharmonie a mnoha významných amerických orchestrů.

  Lenka Kolářová

 • Setkání u pomníku
  11.4.2014 | 07:23

  U příležitosti výročí ukončení II. světové války se sejdeme 7. května v 17 hodin. Zváni jsou všichni, představitelé obce, spolků a sdružení, mladí, starší i nejstarší. Státní hymnu provedou žáci a pedagogové řevnické ZUŠ, ke krátkému programu přispějí i žáci ZŠ. Ke zpěvu se může přidat každý, kdo přijde. Chcete-li, můžete oficiální kytici doplnit kytičkou z vaší zahrady.

  VS

 • Jak čas šel, šel
  25.3.2014 | 06:28

  Tak se jmenuje jedna z písní, která zazní ve stejnojmenném pořadu hudebního seskupení Two Voices. Tvoří ho Jana Rychterová – autorka všech písní, kytara, zpěv – a občas zpívající houslista Vladimír Iljič Pecháček. Četbou svých fejetonů obohatí pořad Václav Větvička. Bude číst např. z knih Moje vzpomínková dobrá jitra, Něco pro zahřátí duše nebo Korálky na šňůrce života. Písně i fejetony jsou vesměs vtipné a nic lidského jim není cizí.

  Two Voices jste zřejmě zaznamenali jako představitele žánru crazy classic, kdy vedle Jany Rychterové zpívá Janin inovovaný text (např. Šavlový tanec o krádežích nebo Na krásném modrém Dunaji o jídle) školená pěvkyně.

  Pořad se koná v neděli 13. dubna od 18 hodin v sále řevnického Zámečku.

  VS

 • České písně proslavené ve světě
  25.3.2014 | 06:26

  V tomto pořadu připraveném Vladimírem Frantou, který už v Řevnicích představil Hudební Hollywood, zazní nejznámější skladby českých autorů, které se staly evergreeny i ve světě. Vyslechneme písně B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů, R. Piskáčka, R. Frimla, L. Korbaře, J. Ježka, J. Vejvody a dalších. Vedle Vladimíra Franty (baryton) účinkují Anna Dushkina (soprán) a Zdeňka Košnarová (klavír).

  Koncert se koná v neděli 6. dubna v sále řevnického Zámečku.

  Bližší informace na adrese:
  http://www.art.itinerary.cz/

  VS

 • Kino Řevnice – duben
  15.3.2014 | 20:26

  STŘEDA 2. 4. – 16:00 GRAVITACE, 20:00 GRAVITACE


  PÁTEK 4. 4. – 20:00 NĚŽNÉ VLNY


  SOBOTA 5. 4. – FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ EXPEDIČNÍ KAMERA
  17:00  1. BLOK, 20:00  2. BLOK


  ÚTERÝ 8. 4. – 11:00 UNIVERZITA 3. VĚKU


  STŘEDA 9. 4. – 16:00 NEED FOR SPEED, 20:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ


  PÁTEK 11. 4. – 20:00 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE


  SOBOTA 12. 4. – 16:00 RIO 2, 20:00  PHILOMENA


  STŘEDA 16. 4. – 16:00 HOŘÍCÍ KEŘ, 20:00 ROZBITÝ SVĚT


  PÁTEK 18. 4. – 20:00 PRODLOUŽENÝ VÍKEND


  SOBOTA 19. 4. – 16:00 MRŇOUSKOVÉ, 20:00 NOE


  STŘEDA 23. 4. – 16:00  10 PRAVIDEL, JAK SBALIT HOLKU


  STŘEDA 23. 4. – 20:00 ŠMEJDI


  PÁTEK 25. 4. – 20:00 ONA


  SOBOTA 26. 4. – 16:00 HOBIT II: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ, 20:00 KANDIDÁT


  STŘEDA 30. 4. – 10:00 (BABY-BIO) LÍBÁNKY, 16:00 LÍBÁNKY, 20:00 LÍBÁNKY


 • Čajovna Cherubín – březen 2014
  27.2.2014 | 12:25

  sobota 1. 3. od 15:00 Alexandr Hendruk o Sebepoznání, téma besedy:  Plynout s proudem, vstupné 50 Kč

  středa 5. 3. 20:00 Rekonektivní léčení s Cherubínkou. Šamanská očista šalvějí a křídlem, celkové léčení a harmonizace (účast oznamte na tel: 739 694 464), vstupné 250 Kč.

  čtvrtek 6. 3. od 19:00  promítání: 4 dohody, záznam z divadelního představení Jardy Duška a dalších, vstupné 60 Kč.                                                                                

   pátek 7. 3. od 19:00    Úvod do Reflexní terapie. Přednáší zkušený terapeut Josef Vrba, který v letech 1999 absolvoval Školu reflexní terapie Juliuse Patakyho  a od roku 2000 má vlastní praxi. Od roku 2008 učí reflexní terapii, baňky, moxování, masáže ve Škole přírodní medicíny, kterou založil. Vstupné 100 Kč (rezervace vhodná).

  sobota 8. 3. od 19:00  Společné bubnování s Cherubínem.Přijďte si vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i pro děti od 10 let – naučíme se základy rytmiky vstupné 150 Kč/hod. možnost zapůjčení bubnů 50 Kč. (rezervace vhodná)

  neděle 9. 3. od 18:00  Setkání s Jardou Duškemčerstvé dojmy z Austrálie, vyprodáno.  

  středa 12. 3. 20:00  Rekonektivní léčení s Cherubínkou. Šamanská očista šalvějí a křídlem, celkové léčení a harmonizace (účast oznamte na tel: 739 694 464), vstupné 250 Kč.

  čtvrtek 13. 3. od 19:00 Tippy - film: o čtyřleté dívce, která žije beze strachu s divokými zvířaty v Africe, vstupné 50 Kč

  pátek 14. 3. od 19:00  Koncert Vaška Koubka. Vašek zahraje na svou milou harmoniku a možná i něco povypráví :)předprodej, vstupné 160 Kč

  sobota 15. 3. od 19:00  Společné bubnování s Cherubínem. Přijďte si vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i pro děti od 10 let – naučíme se základy rytmiky vstupné 150 Kč/hod. možnost zapůjčení bubnů 50 Kč. (rezervace vhodná)

  středa 19. 3. 20:00  Rekonektivní léčení s Cherubínkou. Šamanská očista šalvějí a křídlem, celkové léčení a harmonizace (účast oznamte na tel: 739 694 464), vstupné 250 Kč.

  čtvrtek 20. 3. od 19:00  - promítání: Cesta čaje a koní - krásný dokument o čaji, vstupné 60 Kč

  pátek 21. 3. od 19:00  Společné bubnování  s Cherubínem - Přijďte si vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i pro děti od 10 let – naučíme se základy rytmiky vstupné 150 Kč/hod. možnost zapůjčení bubnů 50 Kč. (rezervace vhodná)     

  středa 26. 3. 20:00  Rekonektivní léčení s Cherubínkou. Šamanská očista šalvějí a křídlem, celkové léčení a harmonizace (účast oznamte na tel: 739 694 464), vstupné 250 Kč.

  čtvrtek 27. 3. od 19:00  promítání : Ze života Mongolů - autentický dokument o nomádské kultuře Mongolů,   vstupné 60 Kč

  pátek 28. 3. od 19:00 Společné bubnování s Cherubínem. Přijďte si vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i pro děti od 10 let – naučíme se základy rytmiky vstupné 150 Kč/hod. možnost zapůjčení bubnů 50 Kč. (rezervace vhodná)

  sobota 29. 3. od 19:00  DUNJINGARAV   - Mongolské trio zahraje tradiční písně na nástroje: morin huur, tovshuur, ever buree a trumpety, předprodej 280 Kč

 • Kino Řevnice – březen 2014
  27.2.2014 | 12:12

  Sobota 1.3. – 16:00 Ledové království, 20:00 Krásno


  Středa 5.3. – 20:00 Show


  Pátek 7.3. – 20:00 Vlk z Wallstreet (TIP Ruchu)


  Sobota 8.3. – 16:00 Lego, 20:00 Blízko od sebe


  Úterý 11.3. – 11:00 Univerzita třetího věku, 19:00 Rodina počká


  Středa 12.3. – 15:30 300: Vzestup říše, 20:00 Walter Mitty a jeho tajný svět (TIP Ruchu)


  Pátek 14.3. – 20:00 Vejška


  Sobota 15.3. – 16:00 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, 20:00 Hořící keř (TIP Ruchu)


  Středa 19.3. – 20:00 Návrat Agneszky H.


  Pátek 21.3. – 20:00 DIVADLO: Vratká prkna Sobota


  22.3. – 20:00 DIVADLO: Vratká prkna


  Neděle 23.3. – 20:00 DIVADLO: Vratká prkna


  Úterý 25.3. – 11:00 Univerzita třetího věku


  Středa 26.3. – 10:00 (baby bio) Revival, 20:00 Revival


  Pátek 28.3. – 20:00 DIVADLO: Vratká prkna Sobota


  29.3. – 20:00 DIVADLO: Vratká prkna


  Neděle 23.3. – 18:00 DIVADLO: Vratká prkna

 • Den vody v Ekosu
  26.2.2014 | 09:02
  K příležitosti světového dne vody plánuje EKOS 20.3.2014 den otevřených dveří pro veřejnost. Bude možné shlédnout technologii čistírny odpadních vod a technologii prameniště Berounka, které je hlavním zdrojem pitné vody do řevnického vodovodu. Věřím, že si tímto uvědomíme, jak cennou tekutinou pro nás voda je a zároveň Vám budeme moci přiblížit jaké procesy se v rámci úpravy vody uplatňují. Sraz zájemců 20.3.2014 od 17:00 v areálu čističky, Alšova 1084.
  EKOS - logo
 • RSSArchive for Kulturní přehled »
 • Setkání s Miroslavou Němcovou
  Ve čtvrtek 27. února od 18 hodin se bude v dobřichovickém zámku (v dolní vinárně U Karoliny) konat diskusní večer s poslankyní Parlamentu ČR paní Miroslavou Němcovou. Dalším hostem bude starosta Radotína Karel Hanzlík. Během večera budete mít možnost osobního setkání a rozhovoru s oběma hosty večera.
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva Řevnic pohledem předsedy
  Kontrolní výbor Zastupitelstva města Řevnice je poradním orgánem zastupitelstva. Jeho členy jsou od počátku volebního období Marie Reslová, Petr Kozák, Stanislav Rojík, Jan Hartmann a Tomáš Hromádka, který byl zastupitelstvem jmenován předsedou výboru. Zasedání výboru jsou ze zákona neveřejná, nicméně předseda výboru pravidelně informuje o jeho činnosti na ř […]
 • Setkání se světem klasického tance