Slavíme 100! v obrazech

DSC00576 DSC00582 DSC00567

 

Foto: Hana Bolinová

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Slavíme 100! v obrazech

MIXfestival ohlédnutí

mix

Letošní MIXfestival ZUšky se povedl. Jak ho zaznamenal student školy, Petr Vaněk, můžete zhlédnout zde.

Red

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on MIXfestival ohlédnutí

Konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Řevnice

Rada města Řevnice na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení

na pracovní místo ředitele/ ředitelky

Mateřské školy Řevnice, příspěvkové organizace

se sídlem na adrese Mníšecká 676, 252 30 Řevnice, IČO: 71005803

Předpokládaný nástup do funkce ředitele/ředitelky dne 1. září 2016.

Předpoklady pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace),
 • organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete:

 • Přihlášku – uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-mail.
 • Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání).
 • Doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. kopie pracovních smluv) + Potvrzení zaměstnavatele/zaměstnavatelů, u kterého/kterých byla příslušná praxe vykonávána – toto potvrzení lze nahradit čestným prohlášením o délce pedagogické praxe – příslušný formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/.
 • Strukturovaný profesní životopis.
 • Písemnou koncepci rozvoje a řízení Mateřské školy Řevnice v rozsahu max. 5 normostran.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
 • Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971) – příslušný formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/.
 • Originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele ne starší 3 měsíců.
 • Prohlášení ke zveřejnění předložené koncepce rozvoje školy a životopisu – příslušný formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/

Přihlášku, životopis, koncepci rozvoje školy, čestné prohlášení o délce pedagogické praxe, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. a prohlášení ke zveřejnění koncepce vlastnoručně podepište.

Pozdě došlé přihlášky a přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované doklady a přílohy, budou z konkursního řízení vyřazeny.

Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je 9.8.2016, přesný termín bude uchazečům sdělen písemně.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce označené slovy „Konkurs MŠ -NEOTVÍRAT“ musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do 11.7.2016 do 17:00 hod. do podatelny Městského úřadu Řevnice na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice.

V Řevnicích  13.6.2016

Ing. Tomáš Smrčka, starosta města Řevnice

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Řevnice

Řevnice přivítaly Královský průvod

V nedělní poledne dorazil na náměstí Královský průvod. Císaře Karla IV. s jeho chotí královnou Alžbětou Pomořanskou přišly přivítat stovky lidí. Nechyběli mezi nimi zástupci různých spolků, cechů i divadelníků. Slavnostní zdravice se ujal rychtář Tomáš Smrčka, který císaře mimo jiné požádal o udělení práva divadelního a pozval ho na slavnostní večer 100. narozenin Lesňáku.

red

pr 1

pr 2

Foto Anna Schlindenbuch

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Řevnice přivítaly Královský průvod

Návrh nového územního plánu byl zveřejněn

Ruch_návrh ÚP-01

Ruch_návrh ÚP-2Ruch_návrh ÚP-3Ruch_návrh ÚP-4

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Návrh nového územního plánu byl zveřejněn

Absolventský koncert ZUŠ v Zámečku

absolvent0806

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Absolventský koncert ZUŠ v Zámečku

Cyklozávody Za vodou se vydařily

Cyklozávod Za vodou 21.5.16 -Úvod a Nekola (32)Cyklodráha na plácku Za vodou byla dnes svědkem prvního ročníku cyklistického závodu dětí. Vstříc souboji s časem se vydalo celkem 35 odvážných závodníků. Rozděleni byli podle věku do čtyř kategorií. Nejmladší absolvovali trať na odrážedlech, nejstarší jeli závod na dvě kola. Všichni soutěžící odevzdali na trati maximum. Vítězové každé z kategorií dostali velký dort, pro ostatní medailisty byly připraveny trička, hračky a dobroty. Všichni už se těší na další ročník, který by se už mohl konat na vylepšené a upravené trati.

Jan Schlindenbuch

DSC_0442Za vodou přibyly, díky panu Tomáši Kramolišovi, nové lavičky a stojan na kola.

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Cyklozávody Za vodou se vydařily

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra.

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí  v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Poděkování za vernisáž

Je pro mne milou povinností poděkovat prostřednictvím Ruchu panu starostovi Tomáši Smrčkovi a vedení města za velkorysé uspořádání vernisáže mých 101 ilustrací k „Poetickému herbáři“, který při této příležitosti pan starosta spolu s Hanou Závorkovou, ředitelkou Středočeského muzea v Brandýse, pokřtili.

renertovaDěkuji rovněž pěveckému sboru Canto Carso za hluboký kulturní zážitek, Proměnám za milé taneční překvapení, paní Ivetě Kovářové za obětavou organizační spolupráci a samozřejmě velké účasti přátel a spřízněných duší, kteří přišli slavnostní večer se mnou prožít. Plné vázy květin už bohužel začínají odcházet, ale těšit srdce budou ještě dlouho.

Dagmar Renertová

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Poděkování za vernisáž

Do 16. června je možné připomínkovat návrh nového územního plánu města Řevnice

Návrh územního plánu je vystaven na městském úřadě nebo v elektronické podobě na webových stránkách Řevnic, kde najdete i všechny potřebné informace – formulář na podání připomínek, výklad důležitých pojmů a objasnění procesu tvorby nového územního plánu.

Připomínky k návrhu nového územního plánu lze podat do 16. června 2016 pořizovateli – MěÚ Černošice, odbor územního plánování, který jeho vznik koordinuje a dohlíží na jeho zákonnost. Úřednice odboru územního plánování v Černošicích vám rády s podáním připomínky pomohou.

Zhotovitel územního plánu, ing. arch. Pavel Hnilička, pak návrh před veřejným projednáváním upraví a znovu bude vypsána lhůta pro podání připomínek, stanovisek a námitek. Hotový územní plán schvaluje zastupitelstvo.

Návrh územního plánu vychází ze zadání, které v září 2014 schválilo zastupitelstvo obce. Je v souladu se strategickým plánem obce, důležitou součástí plánování byla veřejná dílna nápadů, k rozpracované koncepci se vyjadřovali zastupitelé, odborné komise města i odpovědné instituce.

Věříme, že i díky vašim připomínkám vznikne kvalitní územní plán – dohoda o společném území, jeho funkčních vztazích a hodnotách.

Ondřej Skripnik

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Do 16. června je možné připomínkovat návrh nového územního plánu města Řevnice

ZUŠka zve na “ABSOLVENŤÁKY”

Letos ukončuje jeden z dvou stupňů studia na ZUŠ 26 žáků. Jejich závěrečná vystoupení  a výstavu můžete zhlédnout spolu s námi. Srdečně vás zveme!

23.5., od 17,30, sál Zámečku – Absolventský koncert / P. Petric (klarinet) a P. Kalbáčová (klavír)

27.5., od 18 hod., barokní areál Skalka – Absolventský koncert / T. Sokolová a A. Břicháčková (housle), T. Kovalová (zpěv), A. Sokolová (zobcová flétna)

8.6., od 18 hod., sál Zámečku – Absolventský koncert / A. Krutská, T. Klimešová, K. Fantová (housle), B. Kostlánová, Š. Sklenková (zobcová flétna)

9.6., od 18 hod., Kino Řevnice – Závěrečné a absolventské vystoupení tance / B. Dušková, L. Rojíková, E. Masnerová, L. Váňová, A. Lacková, A. Havlíčková, Z. Pokorná, T. Typlová

10.6., od 17 hod., Sklad_13 (magacín u řevnického nádraží) – Vernisáž absolventské výstavy Výkvět / K. Matoušková, V. Vosáhlo, M. Trachta, A. Lacigová, L. Lišková

Simona Hrubá

Rubriky: Kultura, Nezařazené | Comments Off on ZUŠka zve na “ABSOLVENŤÁKY”

Vernisáž paní Dáši Renertové

Je jaro, začátek přehlídky prchavých krás naší přírody. Nenápadné pupeny, semínka se probouzí k životu a my máme možnost vidět a obdivovat jejich krásu. Ale jen málo z nás má dar, dokázat tyto kouzelné okamžiky zachytit a citlivě vnímat.

Byla jsem pozvána na vernisáž výstavy Poetický herbář paní Dáši Renertové, která tento vzácný dar má. Pro mne je tato dáma nejenom talentovanou výtvarnici, ale hlavně sluníčkem, které lidem dává sílu do jejich životů. Na expozici v nové přístavbě řevnické školy jsem se těšila. Důstojné prostředí pro výstavu se silným životním příběhem o lásce, tím nejcennějším, co může člověka potkat.

Paní Dášu Renertovou mám tu čest znát již delší dobu, v minulosti jsme připravovali několik autorských výstav, jenž patřily jak v Líbeznicích, tak v Brandýse nad Labem vždy k těm úspěšným. Naposledy naše muzeum vydalo knihu Poetický herbář, která byla ihned rozebrána.

Řevnická výstava pro mne byla krásným a nevšedním zážitkem. Nádherný sborový zpěv, vystoupení děti a upřímná slova pana starosty.

Celý večer konaný na počest úžasné dámy se zkrátka náramně vydařil.

Hana Závorková, Oblastní muzeum Praha východ

Přístavba školy 14.4 (86)Foto Kateřina Sýkorová Seifertová

 

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Vernisáž paní Dáši Renertové

Letní filmová škola a tábor ZUŠky

Přihlásili jste už děti na tábory, které pořádá řevnická ZUŠka?

Letní filmová a taneční škola bude v termínu 11. – 16. července.

ZUŠka tábor v rekreačním středisku Pecka u Staré Paky proběhne v termínu 13. – 20. srpna

Uzávěrka přihlášek je již 30. května! Více na www.zus-revnice.cz

LFTS_Revnice_2016pecka

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Letní filmová škola a tábor ZUŠky

EKOS hledá montéra

ekos2

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on EKOS hledá montéra

Ředitelem řevnické školy se stal Tomáš Řezníček

Novým ředitelem řevnické základní školy se 1. července stane bývalý ředitel Dětského domova v Letech Tomáš Řezníček.  Ve středu v podvečer o tom rozhodla rada města, která respektovala doporučení konkurzní komise.

Konkurzu se nezúčastnila členka komise určená Krajským úřadem Středočeského kraje, která se den předem omluvila z pracovních důvodů.

Konkurzní komise doporučila radě města ze čtyř přihlášených uchazečů dva vhodné kandidáty na ředitele ZŠ Řevnice a to v tomto pořadí: 1. Mgr. Tomáš Řezníček, 2. Mgr. Simona Škaloudová. Rada města jako zřizovatel na základě doporučení komise jmenovala Mgr. Tomáše Řezníčka ředitelem Základní školy Řevnice s nástupem od 1.7. 2016.

Mgr. Řezníček vystudoval Integrální studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK, byl zástupcem ředitele a ředitelem Dětského domova v Letech. Působil jako vychovatel a pedagog.

Rada města věnovala složení konkurzní komise velkou pozornost. Předsedkyní výběrové komise byla jmenována Hana Ripková, členka školské rady. Sedm členů komise dle vyhlášky doplnilo šest odborníků s hlasem poradním jmenovaných zřizovatelem, z toho polovinu odborníků navrhla opozice. Dva z odborníků byli personalisté.

Oba dva vhodní uchazeči, Mgr. Tomáš Řezníček i Mgr. Simona Škaloudová, získali stejný součet hlasů i stejný počet prvních míst. O konečném pořadí tak dle vyhlášky č. 54/2005 Sb. rozhodlo umístění uchazečů v hlasování předsedkyně komise.

Rozhodování komise i přizvaných odborníků bylo věcné, otevřené a především konsensuální. Vedle preference Mgr. Řezníčka se komise neformálně vyslovila pro zachování kontinuity vývoje školy a věří, že své místo zástupkyně ředitele bude nadále zastávat Mgr. Simona Škaloudová. Rada města si velmi váží nasazení, vstřícnosti a stability, kterou osobnost paní Mgr. Simony Škaloudové škole přinesla. Velmi jí i ostatním učitelům děkujeme za zvládnutí nesmírně obtížného období .

Za radu města Tomáš Smrčka, Za konkursní komisi Hana Ripková
Složení konkurzní komise včetně odborníků s hlasem poradním – ke stažení ZDE 

Koncepce jednotlivých  uchazečů – ke stažení:

Jaroslav Melša

Marek Inderka 

Simona Škaloudová

Tomáš Řezníček 

Rubriky: Naše město, Školství | Comments Off on Ředitelem řevnické školy se stal Tomáš Řezníček

Vzpomínka na letošní pálení čarodějnic

carodejniceI letos dominovala dřevěné pagodě čarodějnice z dílny mladých umělců ze ZUŠky.

carodejnice1Letošní hranice na Vrážce měřila 10,5 metrů.

Foto: FB Řevnické pálení čarodějnic

carodejnice2Za vodou se pálilo také. Děti se před tím ještě mohly “vyřádit” ve výtvarných dílnách.

Foto: FB Řevnická deska

Rubriky: Naše město | Comments Off on Vzpomínka na letošní pálení čarodějnic

V Bambináriu se v květnu bude sázet

Měsíčním tématem dětí ze soukromé mateřské školky Bambinárium budou kytičky. Děti budou sázet túji na zahradě či dávat semínka do skla a pozorovat jak klíčí.

Na 6. května se caparti chystají vytvořit dáreček ke Dni matek, 20. května se vypraví na motýlí farmu, 30. května pojede oddělení motýlků do botanické zahrady. Na poslední květnový den se v Bambináriu připravuje slavnost Otevírání studánek.

red

 

 

Rubriky: Školství | Comments Off on V Bambináriu se v květnu bude sázet

Řevnická spisovatelka bude podepisovat knihu o Karlu IV.

vankovaLudmila Vaňková svou novinkou “Karel IV. Otec vlasti” oslaví letošní 700. výročí narození nejslavnějšího českého panovníka. Ve čtvrtek 5. května v 17 hodin v Paláci Luxor na Václavském náměstí bude biografický román podepisovat. Knihu společně s autorkou představí i kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů, herec Jan Potměšil a básník Jiří Žáček.

red

Rubriky: Kultura | Comments Off on Řevnická spisovatelka bude podepisovat knihu o Karlu IV.

Chorus Angelus na Kvítkování

Třetí dubnový víkend odjel sbor Chorus Angelus za spřáteleným Dětským pěveckým sborem Kvítek na letošní ročník víkendového festivalu KVÍTKOVÁNÍ 2016 do Kostelce nad Orlicí.

chorusZpěvačky ze sboru Chorus Angelus na zkoušce.

Nedávno, loňského října, uvítal Chorus Angelus Kvítek na společném koncertě Zrcadlo přátelství v českobratrské modlitebně u nás v Černošicích. Společné zkoušení i zpívání bylo velmi podnětné, proto jsme se tentokrát vypravili zase my do Kostelce. Jak se nám výlet do vzdáleného východočeského města nad Orlicí líbil, popsaly Viktorie Pešková a Natálie Janášová z komorního oddělení Chorus Angelus:
“Ještě před samotným příjezdem do Kostelce nad Orlicí jsme se zastavili v Hradci Králové v Muzeu PETROF, které vyniká svými krásnými klavíry. Moc se nám zde líbilo. Když jsme přijeli do Kostelce, srdečně nás uvítal spřátelený Kvítek. Postupně nás rozdělili do rodin, kde jsme strávili noc. Druhý den ráno jsme už spěchali na zkoušku, zpívalo se, ale také vyráběly erby. Po výborném obědě jsme se šli podívat do lázní, ve kterých se údajně koupala i královna Žofie. Poté už následoval příjemný koncert pod vedením našeho pana sbormistra Romana Michálka, sbormistryně a klavíristky Ivany Kylarové a také paní Dagmar Potštejnské z místního Kvítku. Moc jsme si celý zájezd užili a budeme jen doufat v brzký příjezd našich kamarádů z Kostelce opět k nám do Černošic.

-skš-

Rubriky: Kultura | Comments Off on Chorus Angelus na Kvítkování

Univerzita 3. věku jede do Českého Krumlova

Univerzita 3. věku v řevnickém kině ukončila další semestr, tentokrát na téma Umění rané renesance v Itálii. Na přednáškách jsme objevovali principy i umělce tohoto romantického období.

Znalosti si jedeme ověřit do Českého Krumlova, kde si projdeme všechny okruhy zámku, zahradu, muzeum i město. Kdo bude mít chuť, může se 17. května. přidat do naší skvělé party.

V září začne nový semestr, kterým budeme v umění pokračovat. Přednášky, Život a dílo Michelangela Buonarroti nás seznámí s dílem nejslavnějšího umělce, florentského sochaře, malíře a architekta. Bude to již 6. semestr, na který se může kdokoli přihlásit a pokračovat s partou vrstevníků v cestě ke vzdělání. Více na www.sokolrevnice.cz

MV

Krumlov plakát final

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Univerzita 3. věku jede do Českého Krumlova

Řevničtí strážníci již pracují i ve Všenorech

Od 1. března do 28. dubna bylo strážníky MP Řevnice řešeno celkem 154 přestupků v dopravě, 1 přestupek proti majetku, 21 přestupků proti veřejnému pořádku a 4 přestupky porušením vyhlášky či nařízení města. V blokovém řízení bylo uloženo celkem 21 blokových pokut v částce 5.400,- Kč. U většiny přestupků  v dopravě byla věc vyřízena na místě domluvou, jelikož se jednalo o drobné porušení pravidel silničního provozu a vyřízením přestupku domluvou bylo pro přestupce plně dostačující.

Strážníci MP Řevnice zadrželi jednu osobu v celostátním pátrání, která byla předána na Policii ČR.  V rámci výkonu služby se strážníci potýkali zejména s častým výskytem osoby bez domova v parku Havlíčkovy sady, která zde budila veřejné pohoršení, a která byla následně nalezena bez známek života.

Strážnici se v posledním období zaměřují zejména na volné pobíhání psů a to zejména v parku a na cyklostezce.

Od měsíce dubna vykonávají strážníci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcí Všenory svoji činnost i na území této obce a tak náš čas se nyní musí dělit mezi město Řevnice a obec Všenory, což v počtu dvou strážníku a jednoho strážníka čekatele, který nemůže samostatně vykonávat svoji činnost, je dosti zatěžující.

V dubnu proběhla v ZŠ Všenory přednáška pro žáky prvního i druhého stupně přednáška se zaměřením na možnou trestnou činnost páchané mládeží a zejména pak na mládeži, která se setkala s velmi příznivým ohlasem.

Strážníci zaměřují svoji činnost i na kontroly rybářů , kdy při této činnosti bylo zjištěno již několik přestupků a došlo dokonce ve dvou případech i k odebrání povolení k lovu.

Jako kuriozitu nesmím zapomenout  ani na záchranu vodního ptáka (potápka), která byla v řece Berounce zamotána do rybářských vlasců a hrozilo její uhynutí a  zjištění volně pobíhajícího poníka po komunikaci Mníšecká, který byl nalezen paní, která  v prostoru na Lesním divadlem venčila svého psa, a který byl strážníky odchycen a odveden do nedaleké ohrady, ze které byl pravděpodobně vypuštěn neznámou osobou.

Bc. Jiří Dlask, MP Řevnice

Rubriky: Naše město | Comments Off on Řevničtí strážníci již pracují i ve Všenorech

Vlk Fenri bude řádit na Jezírku

Orientační běžci z Řevnic mají ve znaku vlka Fenriho ze skandinávské mytologie. Už rok a půl trénují přes zimu v místním Sokole, na jaře se jejich tělocvičnou stávají lesy a rokle v okolí. Ačkoliv závodní sezóna začala nedávno, stihli už přivézt cenné vavříny z lesů středočeského kraje. Alžběta Maříková je přebornice oblasti na krátké trati, Matyáš Vrba byl na stejném závodě třetí. Nikola Skripnik vyhrál oblastní přebor ve sprintu. Na nejvyšších stupních se v oblastním žebříčku vystřídali: Vojtěch Dušek a Agáta Geffertová.

Máme radost, že pořadatelé z Univerzitního klubu Praha pořádají národní žebříček Čechy pro nás v domácím terénu. Těšíme se, že si zazávodíme s nejlepšími a zveme i vás. V Halounech – na louce pod Jezírkem (Loc: 49.8905°N, 14.2169°E) bude o víkendu 14. a 15. května 2016 centrum závodů v orientačním běhu.

Pořadatelé z USK Praha připravili i řadu tratí pro příchozí veřejnost – od nesoutěžních zážitkových tratí pro začátečníky a rodiny s dětmi po tratě pro zkušené outdoorové nadšence, kteří očekávají pořádnou výzvu.

 Přihlášky se přijímají i na místě, v sobotu od 9 hodin, v neděli od 8 hodin, škálu tratí a podrobné informace najdete na webu závodu www.uskob.cz/poradani/zb16.

 Ondřej Skripnik

orientUprostřed Alžběta Maříková přebornice oblasti na krátké trati v kategorii D10.

 

Rubriky: Sport | Comments Off on Vlk Fenri bude řádit na Jezírku

Pozor na falešné vodohospodáře

Městský úřad upozorňuje občany Řevnic, že se v našem městě pohybují osoby, které se vydávají za pracovníky vodohospodářské správy. Jedná se pravděpodobně o podvodníky, kteří si tímto tipují prázdné objekty.

Vodu v Řevnicích spravuje výhradně firma EKOS a její pracovníci jsou vždy vybaveni průkazem. Dbejte proto zvýšené opatrnosti, ochráníte tím sebe i svůj majetek. Případný kontakt s těmito lidmi hlaste buď MP Řevnice, nebo státní POLICII ČR.

Rubriky: Naše město | Comments Off on Pozor na falešné vodohospodáře

Vztyčení Májky v lesní školce

Na tradiční vztyčení Májky v neděli 1. května od 15 hodin srdečně zve lesní škola a školka ZeMě. Na pozemku této organizace se uskuteční slavnost Májky jako symbolu propojení mužského a ženského principu, nebe a země. Bývá také označována jako znak požehnání místa, vzájemné lásky a harmonie.

“Zatímco muži chystají svůj kůl, k němuž se používá kmen stromu a hloubí jámu pro zasazení,  ženy zdobí si věnec i sebe květinami a pentličkami,” zvou organizátoři. Zájemci mohou přinést každý jednu stuhu na závěrečné proplétání – alespoň pět metrů dlouhou.  Vítáno je i  něco dobrého na společný stůl či hudební nástroje.

red

májka

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Vztyčení Májky v lesní školce

Cyklistické desatero pro řevnické školáky

BESIP a základní škola Řevnice srdečně zvou na akci Cyklistické desatero, která se uskuteční 6. května dopoledne pro žáky 4. a 5. ročníku. 

Pracovníci BESIPu pro žáky připravili přednášku o bezpečné jízdě na kole a jízdu zručnosti. Na jednotlivých stanovištích si děti vyzkouší své znalosti týkající se křižovatek a dopravních značek. “Místní záchranná služba Trans Hospital zajistí školení první pomoci a mladí se od záchranářů dozvědí, jak mají ošetřit kamaráda zraněného na kole,” přibližuje dopoledne jedna ze spoluorganizátorek Lenka Dvořáková.

Akci podpořilo Město Řevnice i Městská policie. Její strážníci budou vypomáhat během celého dopoledne.

red
dopravka

Rubriky: Naše město, Školství | Comments Off on Cyklistické desatero pro řevnické školáky

Oblastní přebor: V Čakovicích jsme nenechali ani bod

V sobotu 23.dubna  jela naše družstva k zápasům OP do Čakovic, kde se všem podařilo bodovat naplno. Družstvo koeduků (kluci + holky) vyhrálo jasně v obou zápasech a družstvo starších žáků i přes počáteční ostych před vyspělejšími obránci domácích nakonec také svého soupeře jasně přehráli 19:11.

Na úspěchy našich nejmladších navázali i muži „B“, kteří se sice nedokázali první poločas prosadit proti praveteránovi Jirkovi „Rysákovi“ v brance čakovických a skórovali pouze třikrát proti pěti brankám domácích. Naštěstí ve druhém poločase už začaly padat i šťastné branky a konečně se začalo dařit proměňovat i početná trestná střílení. Naši zápas otočili na 16:13 v náš prospěch.

V neděli jeli k dalším dvěma utkáním mladší žáci do Podlázek, s žáky Podlázek jasně vyhráli, ale s Bakovem zopakovali závěrečný kolaps z minulého týdne a ztratili nejprve vedení 7:4 a poté i oba body za prohru 12:13! Přesto stále vedou tabulku s náskokem 7 bodů.

II. liga: Na zahájení nejtěžší soupeř – Nýřany

V neděli 24.4. jsme přivítali na našem hřišti družstvo TJ DIOSS Nýřany, které je mixem velezkušených a několikanásobných mistrů a těch, co teprve zkušenosti sbírají. A rozdíl byl hlavně v efektivitě střelby. Zatímco střelci Nýřan nepotřebovali ke skórování žádné velké šance, přesto razantní a přesné střely si naší síť skoro vždy našly, my jsme si vypracovali dost šancí, ale brankář hostí nám ve většině případů nedopřál zápis gólu. K tomu se přidaly i drobné technické chyby a výsledek „o deset“ byl na světě. Nutno podotknout, že za nás většinu zápasu odehráli mladíci Lukáš Martin v brance a Vojta Šnajberk na obraně, kterého po drobném zranění musel zastoupit útočník Luboš Dlouhý.  Nejvíce branek do sítě hostí protlačil Hartmann 7, dále Knýbel 6, Zavadil 5 a Stříž 1.

NH Řevnice – TJ DIOSS Nýřany  19:29 (7:13)

František Zavadil

 

 

Rubriky: Sport | Comments Off on Oblastní přebor: V Čakovicích jsme nenechali ani bod

Houslista učí na nástroj pomocí taiči

Řevnický Zámeček bude v úterý 10. května v 19 hodin hostit mimořádnou hudební osobnost. Se svým pořadem Tančící housle se místním divákům představí houslový virtuóz Alexander Shonert.

Do České republiky přijel dnes čtyřiačtyřicetiletý muzikant v roce 1999 z Irkutsku, daleké Sibiře. Jeho dědeček byl z Rakouska a maminka měla na Prahu mimořádné vzpomínky. Metropole mladého umělce v ničem nezklamala. „Je to krásné kulturní město,“ chválí si přestěhování.

Ze začátku sice v Čechách zažíval kulturní šok, kdy se v malebných uličkách Staré Města málem ztratil, ale zamiloval si to tu.  Jedním z důvodů, proč si jako svou druhou zemi vybral Čechy, byla osobnost houslového pedagoga Otakara Ševčíka. „Byl pro mne vzorem. Našel vlastní metodiku a otevřel svou školu, která získala uznaní ve světě. Teprve potom začal být Ševčík uznávaný i v Čechách,“ říká houslista. Velký vliv na něj měli i Dvořák, Martinů, Janáček, ale i Kafka a Haškův Švejk.

Shonert_original

Shonert se ale snažil pochopit náš národ jemně hlouběji. Oblíbil si třeba písničky Karla Hašlera, z jeho tvorby zaranžoval klasické skladby. „Přesto se ozývají hlasy, že není dobré, když Rusové ovlivňují českou kulturu. Jenže kdyby Dvořák nejel do Ameriky, nikdy by nevznikla Novosvětská. A to je nádherná česká hudba, i když ovlivněná jazzem,“ říká houslista. Osobně znal Ladislava Smoljaka a zamiloval si humor divadla Járy Cimrmana. Stejně tak miluje český folklór, občas si zaimprovizuje s Hradišťanem.

Přesto cítí, že „nikdy žádnou skladbu nezahraje jako Čech“. „To je právě obohacující, že můžu přidat něco nového,“ dodává.

Do Řevnic, kde bude vystupovat poprvé, přiveze program věnovaný tanečním melodiím z celého světa – zazní Slovanské tance Antonína Dvořáka, ale i arménské, španělské či židovské melodie.

Kromě koncertní činnosti se Alexander Shonert také věnuje pedagogické činnosti.  Učí hrát na housle žáky po celém světě. Tvrdí však, že ve skutečnosti vyučuje duchovní praktiky, při učení se cítí jako lékař. Vypracoval si vlastní metodiku výuky. Ta se liší od tradičního pojetí a vychází především z bojového umění. Malého žáčka nejprve naučí s pomocí technik z taiči uvolnit psychiku a poté celé tělo. Díky tomu pak zvládnou i obtížné skladby. Jeho žáci hrají v symfonických orchestrech v Rusku, v Evropě i v USA. O svém vyučování říká: „Moje metodika je výjimečná tím, že kromě hry na housle učím studenty i správně myslet a vštěpuji jim návyky, které mohou mít praktický význam pro život.“ Sám cvičí tři hodiny denně. „Víc není nutné,“ říká. Důležitější je podle něj není kolik, ale jak. “Spousta lidí cvičí deset hodin denně, jdou nahoru po těžké cestě. Já nabízím trasu z druhé stranu strany hory. Neučím hru na housle. Učím duchovní praktiky. Dokonalé zvládnutí jednotlivých technik je pouze začátek. Hra na housle i bojové umění jsou pouze jeden z prostředků k dosažení duchovní dokonalosti. Je to filosofie a životní styl,“ říká.

Díky unikátní metodice vyučování může Shonert naučit na housle i dospělé, kteří si myslí, že je pozdě. „Mám žáka, kterému je 68 let, je to amatérský violista z Bostonu v USA. Učím ho přes skype. V Praze zase učím 48letého českého právníka, momentálně ho připravuji na jeho veřejné vystoupení. Už  po několika měsících.“

Více na www.shonert.com.

Lucie Kirova

Rubriky: Kultura | Comments Off on Houslista učí na nástroj pomocí taiči

33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech)

Odvážím si tvrdit, že v Řevnicích nenajdeme nikoho, kdo by aspoň jednou ve svém životě nevystoupal na Babku, jeden z nejvýznamnějších vrcholů vypínajících se nad naší kotlinou. Vždyť už v roce 1890 na tuto nápadnou křemencovou horu zbudoval Klub českých turistů první značenou cestu v Brdech. A řevnický Okrašlovací spolek zde dokonce postavil vyhlídkový altán. Ten se sice časem rozpadl, ale oblíbeným turistickým cílem je Babka dodnes. Z Řevnic na ní vede pohodlná modře značená cesta, ale já mám raději  trochu dobrodružnější cestu údolím Babského potoka.

seriálBabka

Z náměstí se proto vydejme vzhůru až k rozcestí u Tittlova mostu nad hřištěm házené, odkud budeme pokračovat po žluté značce směrem k Jezírku. Obejdeme Lesní divadlo, mineme starou hájovnu a kousek za ní dojdeme k můstku přes Babský potok. Pár metrů za můstkem vede vlevo nenápadná lesní cesta vzhůru do kopců. Smrkovým lesem, kde nás bude z vrcholků stromů rozptylovat svým „vi-dím, vi-dím“ sýkorka uhelníček,  projdeme až k rozcestí Pod Strážným. Zde překročíme Babský potok na druhý břeh a pokračujeme úzkou pěšinou dále proti proudu. Cesta je značená zelenou turistickou značkou a zavede nás skrz skalní průrvu do typického údolí brdských lesů. Místo smrků nás obklopí vysoké hladké buky hledící na nás skrze své suky tisícem očí. Dno potoka se zabarví dorezava rozpuštěnými železitými sloučeninami a odkudsi zavane chladný vlhký vánek. Mimoděk se ohlédneme po pokroucených kořenech, které stále překračujeme, zda mezi nimi není i ten bludný. Cesta nás dále vede po starodávném kamenitém náspu, po kterém snad kdysi převáželi kámen z okolních lomů. Údolím potoka pokračujeme až ke kamenité zdi, která náhle přehradí naši cestu. Tato „velká brdská zeď“ není valem nějakého starověkého hradiště, ale historickým vytýčením hranice mezi dobřichovickým a dobříšským panstvím. Pochází z konce 18. století a měla zabránit územním sporům a přebíhání zvěře mezi polesími. Již je notně rozvalená a porostlá mechem, ale stále působí monumentálně. Ani my nebudeme přebíhat z řevnického polesí a vydáme se doprava podél zdi k vrcholu Babky. Opatrně přeskočíme potok a stoupáme do prudkého kamenitého svahu. Zde za jarních měsíců můžeme zaslechnout z vysokých buků trylek budníčka lesního a trochu neumělý zpěv lejska bělokrkého. Snad nám fandí v závěrečném výstupu. Zeď nás dovede až k vrcholovému skalisku Babky. Zde si můžeme trochu odpočinout u ohnišť vybudovaných v opuštěných lomech zakousnutých do skály. Již nás čeká jen krátký výstup na vrchol ve výšce 505,5 metrů nad mořem. Značená pěšinka nás mezi pokroucenými borovicemi dovede na skalnatý hřeben, odkud se můžeme rozhlédnout po české kotlině až ke křivoklátským lesům a centrálním Brdům na jedné straně a ku Praze a jejím stavbám na straně druhé.

Ještě než vyrazíme na cestu zpět, pokusme se najít jeskyni, ve které podle pověstí svého času přebýval samotný lotr Babinský. Nachází se severovýchodně od vrcholu Babky směrem k Řevnicím a vede k ní nenápadná cestička po hraně kopce. Nesjpíš se jedná o pseudokrasovou dutinu, do které se v předklonu dá vlézt. Vede jen několik metrů do nitra skály. Avšak snad je to jen předsíňka velkých komnat ukrytých v hlubinách křemencové hory, ve kterých spí podle pověsti významné osobnosti našich dějin, které, až bude Řevnicím nejhůře, vyjdou z nitra Babky a vyrazí po modré značce, tak jako my cestou zpět, nám pomoci.

Text a foto Zdeněk Valeš

 

Rubriky: Naše město | Comments Off on 33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech)

Hravě a zdravě podruhé i s obědem

logo_oficiální_Hravě_a_zdravě_(kopie)

Jistě si všichni pamatujete na loňský velký úspěch festivalu Hravě a zdravě, který pořádal spolek Náruč a rodinné centrum Leťánek. Letos bychom moc rádi na úspěch navázali s malými obměnami, které věříme, že povedou jen ke zlepšení a zkvalitnění celé akce. Jde nám primárně o maximální spokojenost a komfort všech zúčastněných, jak z řad prodejců, tak návštěvníků.

Chtěli bychom, aby podtextem letošního festivalu byla výzva: “Neobědvejte dnes doma, pojďme se najíst společně!” Chceme prostřednictvím gastronomických lahůdek a zábavného programu pro celou rodinu, spojit alespoň na jeden den všechny zúčastněné.
I z toho důvodu letos začne festival 3. září již v 11.00 hod. dopoledne. Nebude chybět pokus o překonání loňského rekordu v délce štrúdlu, rodinná hra po Řevnicích, prezentace místních spolků a organizací a další zábavný program.
Vyzýváme opět všechny zájemce, kteří se chtějí aktivně zapojit se svými domácími produkty nejen ze sortimentu potravinářského, aby se přihlásili na emailové adrese hraveazdrave@centrum.cz. Umíte vyrobit výborný džem? Zavařujete? Pečete? Tak neváhejte a 3.9.2016 se můžeme všichni společně potkat na řevnickém náměstí! Těšíme se na Vás!

MV

Rubriky: Naše město | Comments Off on Hravě a zdravě podruhé i s obědem

Slavnostní otevření nových prostor

novydomeček

Modrý domeček se dočkal oficiálního otevření nových prostor, které se nachází v prvním patře stávající kavárny. U této slavnostní příležitosti se kromě zástupce architektů, kteří stojí za novou vizáží nejen interiéru, ale také exteriéru, sešli představitelé města Řevnic, pan senátor Jiří Oberfalzer, sponzoři, dárci, podporovatelé a přátelé spolku Náruč, který kavárnu provozuje. Nově zde najdou pracovní pozici klienti na chráněných pracovních místech z cílové skupiny osob s mentálním postižením či duševním onemocněním. 

Kavárenské prostory nabídnou celkem čtyřicet míst k sezení včetně skleněného salonku a v nejbližší době navíc dojde také k zprovoznění terasy, která k hornímu patru Modrého domečku náleží. Terasa bude prosklená a vybavena pohodlným nábytkem. Patro kavárny je vybaveno nejmodernější projekční technikou, je zde možnost připojení na wifi a samozřejmostí je klimatizace. Prostory jsou tak ideálně uzpůsobené pro pořádání firemních konferencí, meetingů, seminářů, školení apod.
Provoz je zatím provizorní, otevřeno je vždy ve čtvrtek odpoledne, ale již brzy dojde k rozšíření otevírací doby.

MH

Rubriky: Naše město | Comments Off on Slavnostní otevření nových prostor